Warning now to think carefully about the consequences of abolishing tax exemptions for the fossil industry

Citaat Carl Sagan: “Uitsterven is de regel. Overleven is de uitzondering”
Quote Carl Sagan: “Extinction is the rule. Survival is the exception”

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/van-rij-waarschuwt-denk-goed-na-over-gevolgen-afschaffen-belastingvrijstellingen-fossiele-industrie/

Samenvatting

Het kabinet gaat vanaf nu elk jaar op Prinsjesdag in kaart brengen hoeveel geld er (indirect) aan steun naar de fossiele sector gaat. Wel is het de bedoeling dat deze ‘fossiele subsidies’ langzaam worden afgebouwd, lukraak belastingvoordelen afschaffen gaat niet zomaar. “Denk heel goed na over de gevolgen”, waarschuwt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij.

Dit jaar telde het kabinet de regelingen die naar de fossiele sector gaan voor het eerst bij elkaar op. Het gaat om een veel hoger bedrag dan eerder ingeschat, zelfs door milieuclubs. “Dat laat zien: we proberen geen verstoppertje te spelen”, zegt demissionair energieminister Rob Jetten in Trouw. Van Rij hoopt op zijn beurt op “balans in het debat” nu het kabinet heeft geĂŻnventariseerd hoeveel geld er naar de fossiele industrie gaat.

“Het begint al eigenlijk met het woord dat verkeerd is. Het zijn geen subsidies”, benadrukt de bewindsman. Althans, “er zit inderdaad een portie van 7 miljard aan uitgaven in”. Dat zijn dus echte subsidies. Verder gaat het om belastingvrijstellingen van 22 miljard euro en verlaagde tarieven ter waarde van zo’n 17 miljard. Die gaan dus naar de industrie die fossiele brandstoffen verbruiken, waarbij veel CO2 vrijkomt. Het kabinet wil er juist voor zorgen dat er veel minder CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten: in 2030 moet het niveau minstens 55 procent lager liggen dan in 1990.

Het kabinet erkent in de miljoenennota dat er “steeds meer maatschappelijke discussie” is over de voordeeltjes voor de fossiele industrie. Actiegroep Extinction Rebellion bezet al dagenlang elke dag de A12 in Den Haag en wil dit blijven doen totdat het kabinet de ‘fossiele subsidies’ stopzet. Dat gaat niet zomaar, aldus Van Rij. “Voor 22 miljard zitten we gebonden aan internationale afspraken”, waaronder internationale verdragen. Het afschaffen van de regelingen kan bovendien nadelig uitpakken voor de koopkracht van mensen.

Demissionair minister van FinanciĂ«n Sigrid Kaag zegt in haar miljoenennota dat het de staatskas veel minder zal opleveren dan 39,7 miljard tot 46,4 miljard euro als de ‘subsidies’ worden afgeschaft. Sommige bedrijven zullen immers stoppen met de fossiele activiteiten als zij hiervoor geen belastingvoordelen meer krijgen. Over die activiteiten betalen zij dan dus ook geen belasting meer.

Energie-econoom Gerben Hieminga van ING waarschuwde eerder dat als de overheid helemaal stopt met belastingvrijstellingen voor grote bedrijven in Nederland die veel energie verbruiken, deze ondernemingen uiteindelijk minder gaan produceren en misschien zelfs Nederland verlaten. De industrieën zullen dan ook geen investeringen meer doen om te verduurzamen, stelt hij.

From now on, every year on Budget Day, the government will map out how much money (indirectly) in support goes to the fossil sector. The intention is that these ‘fossil subsidies’ will be gradually phased out; haphazardly abolishing tax benefits is not an easy task. “Think very carefully about the consequences,” warns outgoing State Secretary Marnix van Rij.

This year, the government added up the schemes that go to the fossil sector for the first time. This is a much higher amount than previously estimated, even by environmental clubs. “That shows: we are not trying to play hide and seek,” says outgoing energy minister Rob Jetten in Trouw. Van Rij, in turn, hopes for “balance in the debate” now that the government has inventoried how much money goes to the fossil industry.

“It actually starts with the word that is wrong. These are not subsidies,” the minister emphasizes. At least, “there is indeed a portion of 7 billion in expenditure”. So these are real subsidies. This also concerns tax exemptions of 22 billion euros and reduced rates worth about 17 billion. So they go to industries that use fossil fuels, which release a lot of CO2. The government wants to ensure that much less CO2 and other greenhouse gases are emitted: in 2030 the level must be at least 55 percent lower than in 1990.

The government acknowledges in the budget memorandum that there is “increasing social discussion” about the benefits for the fossil industry. Action group Extinction Rebellion has been occupying the A12 in The Hague every day for days and wants to continue doing so until the government stops ‘fossil subsidies’. That is not easy, says Van Rij. “We are bound by international agreements for 22 billion”, including international treaties. Abolishing the schemes could also have a detrimental effect on people’s purchasing power.

Outgoing Minister of Finance Sigrid Kaag says in her multi-million dollar memorandum that it will yield much less for the state treasury than 39.7 billion to 46.4 billion euros if the ‘subsidies’ are abolished. After all, some companies will stop fossil activities if they no longer receive tax benefits. They therefore no longer pay tax on these activities.

Energy economist Gerben Hieminga from ING previously warned that if the government completely stops tax exemptions for large companies in the Netherlands that use a lot of energy, these companies will eventually produce less and perhaps even leave the Netherlands. The industries will therefore no longer make investments to become more sustainable, he says.

Opmerking

Moeten we doen alsof een allesvernietigende komeet in 2050 op aarde inslaat en daarom nu al alles op alles moeten zetten om uitsterven tegen te gaan? Of gaan we door met onze dagelijkse bezigheden en vertrouwen we op nog uit te vinden technieken die de komeet van baan doen veranderen?

Should we pretend that a devastating comet will hit Earth in 2050 and therefore do everything we can now to prevent extinction? Or do we continue with our daily activities and rely on yet-to-be-invented techniques that will change the comet’s orbit?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *