Isn’t abortion about the rights of the unborn child?

Abortus is geen zaak voor filosofische trucjes. Het past Pieter Sleutels dan ook niet om via gedachtespelletjes zijn pleit te winnen (NRC 29/6/2022 Abortus gaat niet over de rechten van het ongeboren kind). De Amerikaanse maatschappij en daarbuiten wordt op dit moment gespleten door voor en tegenstanders. Deze gepolariseerde discussie is juist de reden waarom de Supreme Court in Amerika het aan de afzonderlijke staten overlaat. Sleutels pleit is, dat een individu in een gedwongen verstrengeling met een doodzieke ander niet kan worden gedwongen voor het welbevinden van die ander te kiezen, indien dit ten koste gaat van het individu. Daarmee lijkt volgens Sleutels in lijn, dat de zwangere vrouw mag kiezen voor de eigen lichamelijke integriteit boven het leven van het ongeboren kind in haar baarmoeder. Het recht op leven van het ongeboren kind doet dan niet ter zake. Afgezien van het antwoord op de vraag wanneer het leven begint. Daarvoor verwijs ik graag naar de wetenschappelijke worsteling in hoofdstuk 4 van het rapport van de CDA-denktank, ‘Een ongekend begin’ (NRC 28/6/22 CDA-denktank: laat kweken embryo’s toe) op het punt wanneer biologisch gezien het leven begint.

Abortion is not a matter for philosophical tricks. It is therefore not appropriate for Pieter Sleutels to win his argument through mind games (NRC 29/6/2022 Abortion is not about the rights of the unborn child). American society and beyond is currently being split between supporters and opponents. This polarized discussion is precisely why the Supreme Court in America leaves it to individual states. Keys argues that an individual in a forced entanglement with a critically ill other person cannot be forced to choose for the well-being of that other person, if this is at the expense of the individual. According to Sleutels, it seems in line with this that the pregnant woman may choose her own physical integrity over the life of the unborn child in her womb. In that case, the right to life of the unborn child is irrelevant. Apart from the answer to the question when life begins. I would like to refer to the scientific struggle in chapter 4 of the report of the CDA think tank, ‘An unknown beginning’ (NRC 28/6/22 CDA think tank: allow breeding of embryos) about when biologically life begins .

Deze gedachtespelletjes gaan echter mank in die zin, dat in die verstrengeling het er wel degelijk toe doet, dat de doodzieke geen stem heeft om er iets over te zeggen. En dus geen rechten heeft, laat staan een recht op leven. Pieter Sleutels miskent met deze spelletjes, dat er mensen zijn die vanuit een diepe overtuiging terecht of onterecht een stem willen geven aan deze in levensgevaar verkerende persoon, meer specifiek het ongeboren leven. Dat mag hij niet via filosofische trucjes wegpoetsen.

However, these mind games are flawed in the sense that in that entanglement it does matter that the critically ill person has no voice to say anything about it. And therefore has no rights, let alone a right to life. With these games, Pieter Sleutels misunderstands that there are people who, out of a deep conviction, rightly or wrongly want to give a voice to this person who is in mortal danger, more specifically the unborn life. He should not brush that off with philosophical tricks.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *