Ali Niknam. Don’t talk now, but brush.

Citaat Voltaire: “De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoede.”

The winner takes all. Ali Niknam, oprichter van Bunqbank doet geen concessie aan zijn stijl van leidinggeven en is daarmee succesvol. Zijn adagium is: kwaliteit is wat je met elkaar afspreekt. Maar ook het Rotterdamse ‘niet lullen, maar poetsen’. De sollicitant krijgt duidelijk te horen wat van hem/haar/lhbtiq+ wordt verwacht aan werkethos. De sollicitant kan het daarbij laten of toch het avontuur aangaan. Voor ‘quiet quitters’ is duidelijk geen plaats. Japke-D Bouma zal bij Ali Niknam geen jeukwoorden aantreffen. Veel ondernemers zijn stille bewonderaars, minder succesvollen hameren op het onmenselijk werkklimaat. Niknam wil de grens over naar Amerika, maar hier in Nederland lijkt hij richting een andere grens geduwd te worden. Namelijk die van grensoverschrijdend gedrag. Dat zou jammer zijn voor ondernemend Nederland. Maar mogelijk, dat werknemers met die spiegel van Niknam voor zich duidelijk weten waar succes voor staat en dat zij graag willen laten zien, waartoe zij onder de knoet van een ijzeren discipline waard zijn.

The winner takes all. Ali Niknam, founder of Bunqbank, does not compromise on his management style and is therefore successful. His adage is: quality is what you agree on. But also the Rotterdam ‘don’t talk, but brush’. The applicant is clearly told what is expected of him/her/LGBTIQ+ in terms of work ethic. The applicant can leave it at that or take on the adventure. There is clearly no room for ‘quiet quitters’. Japke-D Bouma will not find itchy words with Ali Niknam. Many entrepreneurs are silent admirers, less successful ones insist on the inhuman working climate. Niknam wants to cross the border to America, but here in the Netherlands he seems to be pushed towards another border. Namely that of transgressive behavior. That would be a pity for enterprising Netherlands. But it is possible that with that Niknam mirror in front of them, employees clearly know what success stands for and that they would like to show what they are worth under the knuckle of an iron discipline.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *