Thierry Baudet krijgt weer een podium met zijn reptielverhaal (NRC 19/10/2022 Geschorste Baudet zondert zich steeds verder af van rest Kamer). Sommige oudere jongeren herinneren zich nog wel de serie V uit 1983. Ruimteschepen met buitenaardse reptielachtigen, die in mensengedaanten vermomd met vreedzame motieven de harten van de mensen op aarde veroverden. De mensen die aan die goede bedoelingen twijfelden, werden echter op telepathische wijze willoos gemaakt. Totdat de reptielen werden ontmaskerd als menseneters. Een recordaantal kijkers heeft de serie gevolgd. Maar het is fantasie, natuurlijk. Dat lijkt na jaren bij vele 40ers niet zo te zijn. Als een worm in het hoofd heeft deze fantasie zich genesteld als een waanidee. Gevaarlijk als je zo’n half miljoen kiezers vertegenwoordigt. Maar nog gevaarlijker is het, dat de serie gebaseerd is op het boek van Sinclair Lewis, It can’t happen here, uit 1935. Het boek (volgens Wikipedia) beschrijft de opkomst van Berzelius “Buzz” Windrip, een demagoog die tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen, nadat hij angst had aangewakkerd en drastische economische en sociale hervormingen had beloofd, terwijl hij een terugkeer naar patriottisme en traditionele waarden promootte. Na zijn verkiezing neemt Windrip de volledige controle over de regering via zelfcoup en legt hij een totalitair bewind op met de hulp van een meedogenloze paramilitaire macht, op de manier van Europese fascisten als Adolf Hitler en Benito Mussolini. Herkenbaar? Zou het kunnen zijn, dat het reptielverhaal voor veel complotdenkers slechts een vermomming is voor het echte verhaal van Sinclair Lewis? Een vermomming, die plots als een reptielhuid afvalt en daardoor het ware gezicht toont van de complotdenker. Of is dit ook complotdenken?

Thierry Baudet gets a stage again with his reptile story (NRC 19/10/2022 Suspended Baudet is increasingly segregating himself from the rest of the Chamber). Some older youngsters still remember the series V from 1983. Spaceships with alien reptilians, who in human forms disguised with peaceful motives conquered the hearts of people on Earth. The people who doubted those good intentions, however, were telepathically rendered ineffective. Until the reptiles were exposed as man-eaters. A record number of viewers have followed the series. But it’s fantasy, of course. That does not seem to be the case with many 40-somethings after years. Like a worm in the head, this fantasy has settled like a delusion. Dangerous if you represent about half a million voters. Even more dangerous, the series is based on Sinclair Lewis’ 1935 book, It Can’t Happen Here. The book (according to Wikipedia) chronicles the rise of Berzelius “Buzz” Windrip, a demagogue who became president of the United States is elected after fueling fear and promising drastic economic and social reforms while promoting a return to patriotism and traditional values. After his election, Windrip takes complete control of the government via self-coup and imposes a totalitarian rule with the help of a ruthless paramilitary force, in the manner of European fascists like Adolf Hitler and Benito Mussolini. Recognizable? Could it be that for many conspiracy theorists the reptile story is just a disguise for the real story of Sinclair Lewis? A disguise that suddenly falls off like a reptile skin and therefore shows the true face of the conspiracy theorist. Or is this also conspiracy thinking?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *