Covid as a disease is still a Great Equalizer.

In NRC 24/12/21 stelt Maarten Schinkel in zijn artikel het volgende. “Zo zou Covid de eerste pandemie kunnen worden die zowel de vermogens- als de inkomensongelijkheid vergroot. Een soort diapositief van de Zwarte Dood dus.” Dit als reactie op zijn vraag: een pandemie was toch een Grote Gelijkmaker?

Nou kan je alles vinden van de Covid pandemie, maar deze reactie is in zijn algemeenheid niet zomaar te volgen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen de effecten van de pandemie als ziekte zelf en het effect van de interventie door de overheid (stilleggen van de maatschappij, vaccineren, opendraaien van de geldkraan). Maarten Schinkel gooit alle effecten op een hoop. Hij moet hebben bedoeld, dat slechts de interventie door de overheid effect heeft op de vermogens- en inkomensongelijkheid. Maar ook dan klopt het niet.

Het economisch en maatschappelijk leven tendeerde voor het tijdperk Covid al naar grotere ongelijkheid door huizen- en aandelenbezit. Lees vooral Piketty.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/28/verwaarloos-de-armen-niet-zij-winnen-het-uiteindelijk-altijd-a3992160

Ook het draaien aan de geldpers door de EU vond al plaats voor het tijdperk Covid (quantitative ease, qe). Met alle gevolgen voor de bubbel op de huizen- en aandelenmarkt. De door Schinkel geschetste groeiende vermogens- en inkomensongelijkheid bestond dus al voor het tijdperk Covid. Overigens is de interventie door de overheid wel de oorzaak van inflatie, die gelukkig tijdelijk is. De inflatie koelt de Nederlandse economie in overdrive af door een gedempte kooplust. Wat weer de inflatie tegenhoudt. Maar die ook de (spaar- en pensioen)rente weer richting een gewenst niveau drukt. Gunstig, ook voor de kleine beurs.

Het effect van Covid als ziekte is niet anders dan die van de pest, de Zwarte Dood. Zonder interventie door de overheid zeist IJzeren Hein zonder aanzien des persoons. Waarna de maatschappelijke en economische ontwrichting tot de door Schinkel beschreven Grote Gelijkmaker zou hebben geleid. 

De interventie door de overheid maakt het verschil. Die interventie – nauwelijks aanwezig tijdens de pest – heeft geleid tot het stilleggen van de maatschappij, tot vaccineren en tot het meer opendraaien van de geldkraan. Daarmee is juist belemmerd, dat het maatschappelijk leven zou worden opgeschud naar een natuurlijk evenwicht. Een evenwicht met minder oude en ongezonde mensen. Wat tot minder zorgkosten en pensioenlasten zou hebben geleid. Maar ook een evenwicht met minder niet-levensvatbare ondernemingen zoals de ‘hobby’ ZZP’er tot en met de klimaatschadelijke KLM. Sterke ondernemingen blijven dan over, opgewassen tegen de uitdagingen van de 21ste eeuw. 

In NRC 24/12/21 Maarten Schinkel states the following in his article. “For example, Covid could become the first pandemic that increases both wealth and income inequality. A kind of reverse of the Black Death.” This in response to his question: wasn’t a pandemic a Great Equalizer?

Now you can find everything about the Covid pandemic, but this reaction is not easy to follow in general. A distinction must be made between the effects of the pandemic as a disease itself and the effect of government intervention (shutting down society, vaccinating, turning on the money tap). Maarten Schinkel lumps all the effects together. He must have meant that only government intervention has an effect on wealth and income inequality. But even then it is not correct.

Before the Covid era, economic and social life already tended towards greater inequality through home and share ownership. Be sure to read Piketty.

The EU also ran the money press before the Covid era (quantitative ease, qe). With all the consequences for the bubble in the housing and stock markets. The growing wealth and income inequality outlined by Schinkel therefore already existed before the Covid era. Incidentally, the intervention by the government is the cause of inflation, which fortunately is temporary. Inflation cools the Dutch economy in overdrive due to a dampened desire to buy. Which in turn stops inflation. But that also pushes the (savings and pension) interest back towards a desired level. Favorable, also for the small purse.

The effect of Covid as a disease is no different from that of the plague, the Black Death. Without intervention by the government, the Iron Hein says without regard for persons. After which the social and economic disruption would have led to the Great Equalizer described by Schinkel.

The intervention by the government makes the difference. This intervention – barely present during the plague – has led to the shutdown of society, to vaccination and to the money tap being turned on more. This prevents social life from being shaken up to a natural equilibrium. A balance with less old and unhealthy people. Which would have led to lower healthcare costs and pension costs. But also a balance with less non-viable companies such as the ‘hobby’ self-employed person up to and including the climate-damaging KLM. Strong companies then remain, able to withstand the challenges of the 21st century.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *