Now everyone can come to the military reunion, except Anita

En toch komt het goed. Anita zal er geen genoegen aan beleven. Maar haar pogingen om haar verhaal te vertellen in het reünieboek van haar jaargenoten bij de KMA én haar uitsluiting van de reünie hebben als resultaat opgeleverd een verhaal in het NRC (28/5/22 Iedereen mag komen op de militaire reünie, behalve Anita). Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt steeds minder onder het tapijt geschoven. Vroeg of laat komt dit foute gedrag aan de oppervlakte en wordt ter discussie gesteld. Maar Anita kan niet vragen het reünieboek als een getuigenis van haar misbruik te gebruiken. Dat zou een soort ‘j’accuse’ richting haar jaargenoten zijn inclusief de mannelijke én vrouwelijke meelopers. Daar is een reünieboek niet voor bedoeld. Daar wil niemand in staan. Haar jaargenoten worden al een tijd geconfronteerd met een veranderende publieke moraal in de omgang met vrouwen. Op hun werk, in de media, maar niet in het minst in hun eigen gezin, als vader en als opa richting hun dochter en kleindochter. Dat kan bijna niet anders leiden dan tot schaamte voor hun gedrag toen richting Anita. Het komt echt goed.

And yet it will be okay. Anita will not enjoy it. But her attempts to tell her story in the reunion book of her classmates at the KMA and her exclusion from the reunion resulted in a story in the NRC (28/5/22 Everyone can come to the military reunion, except Anita). Sexually transgressive behavior is being brushed off less and less. Sooner or later, this erroneous behavior will surface and be discussed. But Anita cannot ask that the reunion book be used as a testimony to her abuse. That would be a kind of ‘j’accuse’ towards her classmates, including the male and female followers. That’s not what a reunion book is for. Nobody wants to be in that. Her classmates have been confronted for some time with a changing public morality in their dealings with women. At work, in the media, but not least in their own family, as a father and as a grandfather to their daughter and granddaughter. That can hardly lead to anything but shame for their behavior towards Anita. It’s gonna be really good.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *