Citaat mogelijk Lodewijk XIV: “l’état, c’est moi”

Heeft de stas nu een voldoende antwoord gegeven op de vraag van kamerleden (Nota naar aanleiding van 2e verslag Wet minimumbelasting 2024, punt 2) naar aanleiding van het conceptartikel van Herreveld en Van den Hurk of de Wet minimumbelasting mogelijk strijdig is met artikel 104 van de Grondwet: belastingen worden uit kracht van een wet geheven? Specifieker, is er voldoende parlementaire controle geweest bij de totstandkoming van de EU-richtlijn minimumniveau van belastingheffing met als doel een uniforme invoering van de Pijler 2-regels?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/12/01/nnavv-wet-minimumbelasting-2024

Althans, als ik de vraag goed heb gedestilleerd. De stas gebruikt heel veel woorden om duidelijk te maken, dat “het parlement gedurende het traject van de totstandkoming van de Pijler 2-regels op het niveau van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Inclusive Framework (IF) tot het aanbieden van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aan de Tweede Kamer, uitgebreid is geïnformeerd en betrokken is geweest.” Vervolgens wijst de stas erop, dat “de rechtsbasis van de richtlijn is artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dat de EU toestaat om richtlijnen vast te stellen voor de onderlinge aanpassingen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die rechtstreeks van invloed zijn op de interne markt, en waarvoor unanimiteit alsmede de raadplegingsprocedure vereist zijn.”

Om dan duidelijk te maken, dat “het parlement … de mogelijkheid (heeft) zich uit te spreken over een richtlijnvoorstel nog voor de onderhandelingen daarover in de Raad van de Europese Unie beginnen”. Tenslotte wijst de stas op het slot op de deur, dat aan het parlement “goedkeuring (wordt) gevraagd voor de uitonderhandelde richtlijnvoorstellen die in de Ecofinraad aangenomen kunnen worden.”

Het antwoord op de eerste vraag is dus: neen. Wat er verder ook in het concept artikel van Herreveld en Van den Hurk staat.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *