Checking benefits via a visit to the UWV site now illegal?

We weten vanuit de lijst Fraude Signalering Voorziening, dat de Hoge Raad de controle van de burgers op die lijst door de belastingdienst niet onbehoorlijk vindt. Ook niet als de AVG wetgeving door het op de lijst zetten wordt overtreden. Maar dat is anders, als de controlemethode enig grondrecht, zoals het verbod op discriminatie, zou schenden. Discriminatie op afkomst, religie of gender. Dan zou de controle onbehoorlijk zijn. Ook al is de correctie terecht, die correctie moet worden teruggenomen. Het doel moet niet alle middelen heiligen. Moet het controle middel van de UWV, namelijk het controleren van ontvangers van WW uitkeringen, die in het buitenland op vakantie zijn via het bezoek aan de site van de UWV, dan ook niet naast die lat van de Hoge Raad worden gelegd (NRC 15/7/23)? Vooropgesteld, dat de regel is, dat het zonder melding niet is toegestaan, dat je in het buitenland verblijft. De FNV trekt meteen de zieligheidskaart door deze overtreders als kwetsbaar te bestempelen. De controle heeft in 13% van de onderzochte gevallen wel tot een boete geleid. Wat daar ook van zij, dat maakt volgens mij nog niet, dat de UWV daardoor een grondrecht zou hebben geschonden. Het controlemiddel van de UWV zou tot schending van de AVG kunnen leiden. Maar dat is nog geen schending van een grondrecht. En ook niet, als de UWV verder duidelijk maakt, dat bij de keuze van de gecontroleerde groep van bezoekers van de UWV site geen onderscheid naar afkomst, religie of gender heeft plaatsgevonden.

We know from the Fraud Alert Facility list that the Supreme Court does not consider the inspection of citizens on that list by the tax authorities to be improper. Not even if the GDPR legislation is violated by being placed on the list. But that is different if the control method would violate some fundamental right, such as the prohibition of discrimination. Discrimination based on origin, religion or gender. Then the check would be improper. Even if the correction is justified, that correction must be taken back. The end should not justify all means. Should the means of control of the UWV, namely checking recipients of unemployment benefits who are on holiday abroad via a visit to the UWV site, not be compared to the bar of the Supreme Court (NRC 15/ 7/23)? Provided that the rule is that you are not allowed to stay abroad without notification. The FNV immediately pulls the pathetic card by labeling these offenders as vulnerable. The check did lead to a fine in 13% of the cases investigated. Whatever the case may be, I don’t think that means that the UWV would have violated a fundamental right as a result. The UWV’s control tool could lead to a violation of the GDPR. But that is not yet a violation of a fundamental right. And also not, if the UWV further clarifies that no distinction has been made according to origin, religion or gender in the choice of the controlled group of visitors to the UWV site.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *