The world needs people like Elon Musk right now.

Dromers

De wereld heeft veel dromers gehad. Mahatma Gandhi met zijn geweldloos verzet tegen de Britse overheersing in India, Marie Curie met haar Nobelprijs voor haar werk op het gebied van radioactiviteit, Martin Luther King (“I have a dream”) droomde van raciale gelijkheid in Amerika, Malal Yousafzai met haar strijd voor onderwijs voor meisjes in Pakistan, Nelson Mandela met zijn strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, Jane Goodall met haar inzet voor leefgebieden van chimpansees, Kofi Annan met zijn VN werk voor vrede. Zomaar wat dromers die op hun eigen manier een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de wereld. Jules Verne, de schrijver die droomde over reizen met nieuwe technieken, naar vele delen van de aarde en naar onbekende gebieden, zoals de diepzee, het binnenste van de aarde en de maan. Een inspirator voor veel sciencefiction adepten. Mogelijk ook voor Elon Musk.

Kwalificaties

Aan de intelligente Musk worden vele kwalificaties toegedicht. Zo zou hij een rol spelen bij het stimuleren van technologische vooruitgang en innovaties; zich richten op het aanpakken van enkele van de meest urgente wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering en de behoefte aan duurzame energieoplossingen; het creĂ«ren van duizenden banen; het teweegbrengen van een revolutie in de ruimtevaartindustrie; een mecenas van goede doelen. Maar kennelijk kunnen deze positieve kwalificaties niet zonder een negatieve tegenhanger. Een soort Yin en Yang. Zijn creatieve geest gaat gepaard met een ongemakkelijke eigenzinnigheid, zoals zijn controversiĂ«le openbare verklaringen; zijn nadruk op bepaalde technologieĂ«n, zoals elektrische voertuigen en kunstmatige intelligentie, kan de aandacht en middelen afleiden van andere cruciale gebieden, zoals openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg of het aanpakken van onmiddellijke sociale problemen; maar ook zijn extreme rijkdom kan sociaal-economische ongelijkheid verergeren; zijn focus op verkenning van de ruimte en raketlanceringen dragen ook bij ​aan de CO2-uitstoot en brengen óók grote risico’s met zich mee; tel daarbij de uitdagende werkomstandigheden van zijn werknemers en vakbond vernietigende activiteiten, die niet bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige werkomgeving, dan is er dus ook een donkere kant aan de persoon Elon Musk.

Inspirator

Elon Musk heeft wel het unieke vermogen om anderen te inspireren met zijn gedurfde visies en ambitieuze doelen. De ondernemingen van Musk hebben traditionele industrieĂ«n ontwricht, de concurrentie gestimuleerd en andere bedrijven ertoe aangezet om te innoveren en te verbeteren. Maar het belangrijkste van deze eigenzinnige, creatieve geest is zijn Moonshot-denken: niet bang zijn om schijnbaar onmogelijke doelen na te streven. Zelfs als ze het oorspronkelijke doel niet bereiken, kan het nastreven van dergelijke ambitieuze doelen leiden tot onverwachte doorbraken en vorderingen. En dat is precies wat dromers doen: vasthouden aan hun droom totdat deze – ondanks alle tegenslag – toch uitkomt. De wereld heeft geprofiteerd van deze dromers. Dromers zijn meer dan ooit nodig om de grote actuele problemen in de wereld het hoofd te bieden. Zoals klimaatverandering, maar ook armoede, naast conflicten en oorlogen, toenemende ongelijkheid, pandemieĂ«n en de afnemende biodiversiteit als gevaar voor de voedselvoorziening. Niet alleen volwassenen, maar vooral jongeren moeten dromen over een betere wereld. Het is namelijk hun toekomstige thuis. Hun vlucht in ‘shots’ aan pillen, alcohol, lachgas en andere verdovende middelen moet plaats maken voor de Moonshots van Elon Musk. De nerdy, autistische en in zijn jeugd gepeste Musk moet de inspirator zijn voor jongeren. Hij laat zien, dat het mogelijk is je dromen uit te laten komen. Als je het maar probeert. Zoals dat ook bij dromers Gandhi, Curie, King, Yousafzai, Mandela, Goodall, Annan en Verne is gelukt; ‘for the sake of the world’. Zeker en vast, de wereld heeft mensen als Elon Musk nodig.

Dreamers

The world has had many dreamers. Mahatma Gandhi with his nonviolent resistance to British rule in India, Marie Curie with her Nobel Prize for her work on radioactivity, Martin Luther King (“I have a dream”) dreamed of racial equality in America, Malal Yousafzai with her struggle for education for girls in Pakistan, Nelson Mandela with his fight against apartheid in South Africa, Jane Goodall with her commitment to chimpanzee habitats, Kofi Annan with his UN work for peace. Just some dreamers who in their own way have made a valuable contribution to improving the world. Jules Verne, the writer who dreamed of traveling with new techniques, to many parts of the earth and to unknown areas, such as the deep sea, the interior of the earth and the moon. An inspiration for many science fiction adepts. Possibly also for Elon Musk.

Qualifications

Many qualifications are attributed to the intelligent Musk. For example, he would play a role in stimulating technological progress and innovations; focus on addressing some of the most pressing global challenges, such as climate change and the need for sustainable energy solutions; creating thousands of jobs; revolutionizing the space industry; a patron of charities. But apparently these positive qualifications cannot do without a negative counterpart. A kind of Yin and Yang. His creative spirit is accompanied by an uneasy whimsy, such as his controversial public statements; its emphasis on certain technologies, such as electric vehicles and artificial intelligence, can divert attention and resources from other critical areas, such as public transport, education, healthcare or addressing immediate social problems; but his extreme wealth can also exacerbate socio-economic inequality; its focus on space exploration and rocket launches also contribute to CO2 emissions and also pose major risks; add to this the challenging working conditions of his employees and union-destroying activities, which do not contribute to a sustainable and fair working environment, then there is also a dark side to the person of Elon Musk.

Inspirator

Elon Musk does have the unique ability to inspire others with his bold visions and ambitious goals. Musk’s ventures have disrupted traditional industries, boosted competition, and pushed other companies to innovate and improve. But the most important thing about this headstrong, creative mind is his Moonshot thinking: not being afraid to pursue seemingly impossible goals. Even if they don’t reach the original goal, pursuing such ambitious goals can lead to unexpected breakthroughs and advancements. And that is exactly what dreamers do: hold on to their dream until it comes true, despite all the setbacks. The world has benefited from these dreamers. Dreamers are needed more than ever to face the major current problems in the world. Such as climate change, but also poverty, in addition to conflicts and wars, increasing inequality, pandemics and declining biodiversity as a threat to the food supply. Not only adults, but especially young people should dream about a better world. It is, after all, their future home. Their flight in ‘shots’ of pills, alcohol, nitrous oxide and other narcotics must make way for Elon Musk’s Moonshots. The nerdy, autistic and bullied Musk in his youth should be the inspiration for young people. He shows that it is possible to make your dreams come true. If you just try. As dreamers Gandhi, Curie, King, Yousafzai, Mandela, Goodall, Annan and Verne have succeeded; ‘for the sake of the world’. Sure, the world needs people like Elon Musk.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *