Biting dogs in politics you have to bite back now

We zijn aangekomen in een tijd, dat directheid van communicatie de enige vorm gaat worden om effect te hebben (NRC 24/9/22 opinie Floor Rusman Het abnormale wordt normaal). Het is ooit begonnen met het schoonvegen van het wollig taalgebruik. Meel in de mond, zoals dat heet. Schrijfcursussen vermijden indirecte taal. Een boodschap mag nooit meer omfloerst worden beschreven. Terwijl een directe toon mogelijk de emotie zou kunnen versterken. Het ambtelijk taalgebruik moet een jip-en-janneke taal worden. De burger hoeft niet meer te denken, maar de eenvoudige woorden slechts te consumeren. Daarmee stimuleert het ook het niet meer te hoeven na te denken of het taalgebruik wel gepast is. Op school heeft de leesvaardigheid een bedenkelijk laag niveau bereikt. De bescherming door anonimiteit voedt deze ontwikkeling. Een geblindeerde suv stimuleert het directe taalgebruik naar medeweggebruikers. Het anonieme internet is een braakfabriek van directheid. Dan is het niet verwonderlijk, dat de politiek dezelfde directe communicatie hanteert. Niet meer via de voorzitter, maar rechtstreeks. Het ‘doe effe normaal’ is een nationale leuze geworden. In deze mêlée van directheid is voorlopig het laatste station bereikt. Belediging in het publieke debat. Niet verhuld, maar gewoon straattaal. Schelden dus. Het kan niet anders, dan dat de beledigde partij zich niet meer met nette woorden kan verdedigen, maar dat de wet van de directheid vereist, dat terugschelden het enige wapen is om het gelijk te krijgen. Om een  ‘level playing field’ te heroveren. Als een blaffende hond toch gaat bijten, dan moet je letterlijk van je af bijten.

We have arrived at a time when directness of communication will become the only form to have an effect (NRC 24/9/22 opinion Floor Rusman The abnormal becomes normal). It once started with wiping clean the woolly language. Flour in the mouth, as it is called. Writing courses avoid indirect language. A message should never be described veiled again. While a direct tone could potentially amplify the emotion. The official language must become a jip-and-janneke language. Citizens no longer have to think, but simply consume the simple words. This also stimulates the need to stop thinking about whether the language is appropriate. At school, reading skills have reached an alarmingly low level. Protection by anonymity fuels this development. A blinded SUV stimulates direct language use towards fellow road users. The anonymous internet is a vomitting factory of immediacy. Then it is not surprising that politicians use the same direct communication. No longer through the chairman, but directly. The ‘act normally’ has become a national slogan. In this melee of directness, the last station has been reached for the time being. Insult in the public debate. Not disguised, just slang. So to curse. It cannot be otherwise than that the offended party can no longer defend itself with nice words, but that the law of directness requires that scolding back is the only weapon to prove it right. To recapture a level playing field. If a barking dog does start to bite, then you literally have to bite off you.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *