Citaat Marcus Tullius Cicero: “Eer volgt de deugd als een schaduw”
Op het symposium van het VHMF 2023 is het boek van de stichting beroepseer “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” uitgereikt aan onder meer de staatssecretaris van financiĂ«n, Marnix van Rij. Download gratis het boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren”

https://www.vhmf.nl/index.php?view=article&id=193:gezaghebbend-heffen-innen-toekennen-en-controleren&catid=11

Uiteindelijk is paragraaf 9.2 het belangrijkste deel van het boek. De eisen om weer te komen tot een gezaghebbend ambtelijk vakmanschap in 8 bullitpoints. Daarmee zorgt de gezagsdrager, dat “burgers gehoorzamen, omdat ze het eens zijn met de normatieve maatschappelijke opdracht van de gezagsdrager en met de manier waarop de gezagsdrager deze ten uitvoer brengt”. Volgens de deelnemers aan de gespreksgroepen van de Belastingdienst. Maar ook de organisatie omgeving moet daarvoor worden ingericht, waarvoor in paragraaf 9.3 een 16tal aanbevelingen wordt gegeven. Het vakmanschap lijkt door kennis aangeleerd te moeten worden en zonder vruchtbare omgeving lijkt dit leerproces gedoemd te mislukken. Zo lees ik het. Mooie woorden, maar toch mis ik iets. Het lijkt, dat verbetering van buitenaf moet komen. Maar je moet als belastingdienstmedewerker minstens een innerlijke ‘drive’ hebben, die niet is aan te leren. Namelijk, dat je het juiste wil doen, ook als niemand kijkt. Dat je in discussies met open vizier en vanuit het vertrouwen aan je gesprekspartner het (fiscale) gesprek aangaat. Dat je echte beloning niet alleen in geld, maar meer nog in de voldoening ligt, dat je werkt aan de publieke voorzieningen van Nederland. Iets waar je trots op bent en dat van je afstraalt. Heb je deze ‘drive’, dan komt dat gezag echt weer terug.

Quote Marcus Tullius Cicero: “Honor follows virtue like a shadow”
At the symposium of the VHMF 2023, the book of the foundation professional honor “Authoritative lifting, collection, allocation and control” was presented to, among others, the State Secretary of Finance, Marnix van Rij. Download the book “Authoritative Raising, Collecting, Assigning and Control” for free
Ultimately, section 9.2 is the most important part of the book. The requirements to return to authoritative civil service in 8 bullit points. In doing so, the authority figure ensures that “citizens obey, because they agree with the normative social mission of the authority figure and with the manner in which the authority figure carries it out”. According to the participants in the discussion groups of the Tax and Customs Administration. But the organizational environment must also be set up for this, for which 16 recommendations are given in section 9.3. The craftsmanship seems to have to be learned through knowledge and without a fertile environment this learning process seems doomed to fail. That’s how I read it. Nice words, but I am still missing something. It seems that improvement has to come from the outside. But as a tax office employee you must at least have an inner ‘drive’, which cannot be taught. Namely, that you want to do the right thing, even when no one is looking. That in discussions you enter into the (tax) discussion with an open mind and with confidence in your interlocutor. That your real reward is not only in money, but even more in the satisfaction of working on the public services of the Netherlands. Something you are proud of and that radiates from you. If you have this ‘drive’, then that authority really comes back.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *