18/05/2022
Ondanks een zetelverplaatsing van pensioen-bv’s: geen heffing over pensioenkapitaal
Despite a transfer of registered office of pension BVs: no tax on pension capital
Citaat J van Reen: “Pensioen: fase tussen werk en zerk”
Quote J van Reen: “Pension: phase between work and grave”

15/05/2022
Geen afwaardering leningen voor een buitenlands bouwproject. RB
No write-down loans for a foreign construction project. RB
Citaat Gustaf Knuth: “Gewoonten zijn de spoorrails van de mensen”
Gustaf Knuth quote: “Habits are the railroads of the people”

15/05/2022
Ophalen van een passagier valt niet onder “onmiddellijk instappen van personen”
Picking up a passenger is not covered by “immediate boarding of persons”
Citaat Fons Jansen: “Auto: een onmisbaar hulpmiddel bij het zoeken van een parkeerplaats”
Quote Fons Jansen: “Car: an indispensable aid when looking for a parking space”

13/05/2022
Rechters slaan nu alarm over ‘buikpijndossiers’ zoals de Toeslagenaffaire
Judges are now sounding the alarm over ‘stomach pain files’ like the Allowances affair
Citaat Wu Cheng’en: “Rechters en geleerden vergissen zich, maar beulen vergissen zich nooit”
Wu Cheng’en quote: “Judges and scholars are wrong, but executioners are never wrong”

10/05/2022
Geen ambtshalve verminderingen ondanks een tijdig ontdekte fout. HR
No official reductions despite a timely discovered error. HR
Citaat Marcus Tullius Cicero: “Het hoogste recht is dikwijls het grootste onrecht”
Quote Marcus Tullius Cicero: “The highest right is often the greatest wrong”

02/05/2022
Geen giftenaftrek bij een gebruik van valse giftkwitanties. Hof
No gift deduction when using false gift receipts. Court
Citaat John Updike: “Fraude laat de wereld draaien”
Quote John Updike: “Fraud makes the world go round”

30/04/2022
Oud-registeraccountant mag goodwill niet in drie jaar afschrijven
Former chartered accountant is not allowed to write off goodwill in three years
Citaat Fons Jansen: “Een accountant is iemand die heel veel rekent. Per uur.”
Quote Fons Jansen: “An accountant is someone who calculates a lot. Per hour.”

25/4/2022
Het beroep is te laat, ondanks een ’tweede uitspraak op bezwaar’ in lopende beroepstermijn
The appeal is too late, despite a ‘second decision on objection’ in the current appeal period
Citaat Johan Cruijff: “Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander”
Quote Johan Cruijff: “It is better to go down with your own vision than with the vision of someone else”

22/4/2022
Losgemaakt van Nederland en direct 1,5 miljoen euro toe van de belastingdienst
Detached from the Netherlands and immediately credited 1.5 million euros from the tax authorities
Citaat Hubert Humphrey: “Het recht om gehoord te worden, sluit niet automatisch het recht in om serieus genomen te worden.”
Hubert Humphrey quote: “The right to be heard does not automatically include the right to be taken seriously.”

18/4/2022
Bevestiging van belastbaarheid van een afgetrokken Koreaans dividend. Hof.
Confirmation of taxability of a deducted Korean dividend. Court.
Citaat Walter Bagehot: “Hoe minder geld er stil ligt, des te groter is het dividend”
Quote Walter Bagehot: “The less money is idle, the greater the dividend”

20/3/2022
Een opvang van vluchtelingen Oekraïne in de regio Nederland
A shelter for refugees Ukraine in the Netherlands region
Marcus Tullius Cicero: Vrede onder de burgers, hoe ook, is beter dan burgeroorlog.
Marcus Tullius Cicero: Peace among the citizens, however, is better than civil war.

20/11/2021
Nederland: niet een rottend, maar hét kloppend hart van Europa
The Netherlands: not a rotting, but the beating heart of Europe
Citaat Multatuli: Het is onbillijk van ’n cirkel, de hoek te verwijten dat hij scherp is.
Quote Multatuli: It is unfair of a circle to accuse the corner of being sharp.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.