Een “giftige en manipulatieve werksfeer” in het team Werken Onder Dekmantel (WOD) van het Landelijk Parket, zeg maar de infiltratie/undercover-politie zoals door medewerkers ervaren. Met als hoogtepunt 2 zelfmoorden. Zo meldt NRC op 26/1/22. Een dag eerder meldt NRC 25/1/22 een strafrechtelijk onderzoek naar uitlatingen van agenten-in-opleiding in een WhatsApp-groep. Plaatjes van dieren pornografie en antisemitisme gaan daar rond. Nog eerder maakte NRC op 4/12/21 melding van een ‘toename van normafwijkend gedrag’ van politie agenten in opleiding zoals het lekken uit dossiers. Bij constatering volgt niet automatisch ontslag.

A “toxic and manipulative work atmosphere” in the Working Under Cover (WOD) team of the National Public Prosecutor’s Office, say the infiltration/undercover police as experienced by employees. With the culmination of 2 suicides. NRC reported on 26/1/22. A day earlier, NRC 25/1/22 reported a criminal investigation into statements made by officers-in-training in a WhatsApp group. Pictures of animal pornography and anti-Semitism go around there. Even earlier, NRC reported on 4/12/21 an ‘increase in deviant behavior’ by police officers in training, such as leaking files. Failure to do so will not automatically result in dismissal.

Naar mijn mening is de toename van het normafwijkend gedrag in de opleiding de voedingsbodem voor de giftige en manipulatieve werksfeer bij het WOD.

In my opinion, the increase in deviant behavior in training is the breeding ground for the toxic and manipulative work atmosphere at the WOD.

Ondanks een strenge selectieprocedure aan de poort ziet de politieacademie een toename van ontoelaatbaar normafwijkend gedrag. Ongelooflijk, maar een dergelijk gedrag wordt niet altijd bestraft met ontslag. Ook zal het niet verbazen, dat in een dergelijke cultuur niet-integer gedrag niet altijd opgemerkt wordt. Na de opleiding stromen de dienders naar alle geledingen van het politieapparaat. Naar het werk op straat, naar het undercoverwerk, maar het meest beangstigend naar leidinggevende posities. Vooropgesteld, dat de politie haar werk moet doen in een complexe en verruwde maatschappij. Maar een politiemedewerker die het morele kompas al in de opleiding verliest, kan de burger die met opzet de wet overtreedt niet meer de maat nemen. Die kan niet meer integer optreden; niet meer naar de burger toe, niet meer naar zijn collega’s. Maar ook als leidinggevende niet meer naar het team toe.

Despite a strict selection procedure at the gate, the police academy sees an increase in unacceptable behavior that deviates from the norm. Incredibly, such behavior is not always punishable by dismissal. Nor will it come as a surprise that in such a culture unethical behavior is not always noticed. After the training, the officers flow to all parts of the police apparatus. To work on the street, to undercover work, but most frighteningly to leadership positions. Provided that the police have to do their job in a complex and roughened society. But a police officer who already loses the moral compass during the training can no longer measure the citizen who intentionally breaks the law. It can no longer act with integrity; no longer towards the citizen, no longer towards his colleagues. But also as a manager no longer approaching the team.

Als infiltrant van het team WOD behoor je tot het elite korps van de politie. Zwaar getest op allerlei vaardigheden voor het undercover werk in de georganiseerde misdaad. Opgeleid voor het schizofrene bestaan op de grens van goed en kwaad. Waardoor psychische nood op de loer ligt. Een leidinggevende, die het morele kompas al tijdens de opleiding heeft verloren, zal die grens niet aanvoelen. Deze leidinggevende is onmachtig de psychische nood te onderkennen van een team met deze elite agenten. Psychische nood van de agent wordt dan vertaald in onwil. Dan rest alleen nog het machtswoord als stuurinstrument, de kiem voor een “giftige en manipulatieve werksfeer”. Het zal mij niet verbazen dat dit soort leidinggevenden ook werkt bij het WOD.

As an infiltrator of the WOD team, you belong to the elite police force. Heavily tested on all kinds of skills for undercover work in organized crime. Educated for the schizophrenic existence on the border of good and evil. This leads to psychological distress. A manager who has already lost the moral compass during the training will not sense that limit. This executive is unable to recognize the psychological distress of a team of these elite agents. The agent’s psychological distress is then translated into unwillingness. Then all that remains is the power word as a steering instrument, the seed for a “toxic and manipulative work atmosphere”. It will not surprise me that these types of managers also work at the WOD.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *