Nou ben ik geen leraar en ik moet mij hier helemaal niet mee bemoeien. Maar ik doe het toch, omdat het onderwijsgeld uit de algemene middelen komt en ik er er ook een bijdrage aan lever.
In de Monitor Leskwaliteit (NRC 9/3/23), die de Onderwijsinspectie publiceerde was de belangrijkste conclusie: de basis is bij de meeste scholen redelijk goed op orde, maar er valt een wereld te winnen als het gaat om de effectiviteit van een les. De openbare basisschool, de Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster heeft het wel begrepen en de juf daar geeft wel effectief les. Kennelijk geeft een leraar effectief les, als deze aan 25 criteria van de inspectie voldoet. En effectief les geven is toch waar het om draait bij het onderwijs; dat de lesstof wordt overgebracht. Maar waarom lukt het dan niet deze 25 criteria tussen de oren van de kweekschoolleerling te krijgen? Ik lees niet, dat de megaklassen, de taalachterstand van leerlingen, de door de leraar in te vullen tijdvretende excelspreadsheets, de geringe concentratieboog van de TikTokgeneratie, de ‘kritische’ leerling en het tekort aan collega leraren (m/v/lhbtiq+) een belemmering zou zijn.

Well, I’m not a teacher and I shouldn’t get involved in this at all. But I do it anyway, because the education money comes from the general funds and I also contribute to it.
In the Teaching Quality Monitor (NRC 9/3/23), published by the Education Inspectorate, the most important conclusion was: the basics are reasonably well in order at most schools, but there is a world to be won when it comes to the effectiveness of a lesson . The public primary school, the Blooming Perelaar in Zuidoostbeemster has understood and the teacher there does teach effectively. Apparently a teacher teaches effectively if he meets 25 criteria of the inspection. And teaching effectively is what education is all about; that the material is transferred. But why is it not possible to get these 25 criteria between the ears of the teacher training student? I do not read that the mega classes, the language delay of students, the time-consuming excel spreadsheets to be completed by the teacher, the limited concentration span of the TikTok generation, the ‘critical’ student and the shortage of fellow teachers (m/f/lgbtiq+) are an obstacle would be.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *