De grootste naoorlogse stroom aan vluchtelingen uit Oekraïne brengt het goede van de behulpzame burger naar boven (NRC 15/3/22 Nu is Nederland ineens ‘de regio’) Maar ook zijn er waarschuwingen zoals om goed na te denken of je een Oekraïense vluchteling tijdelijk in huis wil nemen. Voorkomen moet worden dat de kruik barst.

The largest post-war influx of refugees from Ukraine brings out the good in the helpful citizen (NRC 15/3/22 Now the Netherlands is suddenly ’the region’). But there are also warnings such as to think carefully about whether you want to temporarily take in a Ukrainian refugee. It is necessary to prevent the jug from bursting.

De Oekraïners hebben een streepje voor: zij lijken op ‘ons’. Zij krijgen een speciale status. Maar een verwachte toestroom van zo’n 50.000 op blanke toeristen gelijkende door de oorlog angstig geworden vluchtelingen direct een plek geven is geen sinecure. Concurrerend op een overspannen huizenmarkt, is het niet ondenkbaar, dat de gekleurde statushouders er moeite mee hebben, dat deze ‘witte’ stroom aan vluchtelingen voorgaat. Zij hebben op zijn minst dezelfde oorlogsellende meegemaakt. Ook het – terecht – pamperen van deze vluchtelingen financieel, met werkondersteuning en onderwijs kan op den duur de spanning opvoeren met de verschillende groepen vluchtelingen (in de procedure, afgewezen of met status ), die in de wachtstand staan. Daargelaten de mogelijke spanning tussen de aanwassende stroom van voor de oorlog vluchtende Oekraïners én Russen en de hier al woonachtige Oekraïners én Russen. We moeten voorkomen, dat de oorlog in de wereld naar het kleine gastvrije Nederland wordt gehaald.

The Ukrainians have an advantage: they resemble ‘us’. They are given a special status. But immediately giving a place to an expected influx of about 50,000 white tourists, who resemble war-frightened refugees, is no mean feat. Competing in an overstrained housing market, it is not inconceivable that the colored status holders have difficulty with this ‘white’ stream of refugees leading the way. They have at least experienced the same war misery. The – rightly – pampering of these refugees financially, with job support and education can in the long run increase the tension with the various groups of refugees (in the procedure, rejected or with status) who are on hold. Leaving aside the possible tension between the increasing stream of Ukrainians and Russians fleeing before the war and the Ukrainians and Russians already living here. We must prevent the war in the world from being brought to the small hospitable Netherlands.

Om de kruik heel te houden moet de overheid begrip vragen richting alle in Nederland verblijvende vluchtelingen én de rest van de bevolking, dat Nederland een veilige haven biedt voor alle oorlogsvluchtelingen en dat niemand daarin wordt achtergesteld. Dat heb ik nog niet zo uitgesproken gehoord.

Marcus Tullius Cicero: Vrede onder de burgers, hoe ook, is beter dan burgeroorlog.

In order to keep the jar intact, the government must ask for understanding from all refugees residing in the Netherlands and the rest of the population that the Netherlands offers a safe haven for all war refugees and that no one is disadvantaged in this. I’ve never heard that so pronounced.

Marcus Tullius Cicero: Peace among the citizens, however, is better than civil war.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *