Now trust the young, highly educated, driven people in the government.

In haar opiniestuk (NRC 1/8/23) roept Lauren Marijnen op meer waardering te tonen voor het werk van een jonge ambtenaar, die zich uit de naad werkt om Nederland te dienen, althans politiek Nederland. Geharnaste en verstokte critici zijn niet af te brengen van het beeld van de luie, corrupte ambtenaar (oud Ă©n jong). Hoe minder er zijn, hoe beter. De oproep van Lauren zal deze groeiende groep nooit bereiken. Maar het kan wel de zwijgende, gezagsgetrouwe burger mobiliseren tegenwicht te bieden en zich uit te spreken in die zin, dat een goed functionerende overheid een opvolging nodig heeft van jonge ambtenaren, die zich nog steeds voor de publieke zaak willen inzetten. En Lauren is er Ă©Ă©n van en wil haar motivatie om zich te blijven inzetten niet kwijtraken. Een ‘cri de coeur’.

In her opinion piece (NRC 1/8/23), Lauren Marijnen calls for more appreciation for the work of a young civil servant who works tirelessly to serve the Netherlands, at least politically. Armored and inveterate critics cannot be dissuaded from the image of the lazy, corrupt official (old and young). The fewer there are, the better. Lauren’s call will never reach this growing group. But it can mobilize the silent, law-abiding citizen to offer a counterweight and to speak out in the sense that a well-functioning government needs a succession of young civil servants who still want to work for the public good. And Lauren is one of them and doesn’t want to lose her motivation to keep working. A ‘cri de coeur’.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *