Should barbecuing really be allowed?

Natuurlijk. Milieukwesties, brandveiligheid en overlast voor omwonenden zijn belangrijke overwegingen om het volksvermaak barbecue (bbq) te reguleren. Maar in dit overgereguleerde land zouden de voordelen best nog weleens de achteruit tuimelende geestelijke gezondheid van de door Covid geteisterde Nederlander een ‘boost’ kunnen geven. Het stelt gezinnen in staat ‘quality time’ door te brengen in de buitenlucht. Het moedigt gezinsleden aan om samen te werken bij het bereiden van maaltijden, spelletjes te spelen en te ontspannen in de natuur. Het bevordert een gezonde levensstijl en biedt een alternatief voor het langdurig stilzitten van jongeren. Voor studenten is het een goede leerschool: het draagt bij aan de ontwikkeling van kookvaardigheden en culinaire creativiteit. Zeker voor koksmaatjes: zij kunnen genieten van het experimenteren met marinades, rubs en sauzen om unieke smaken te creëren.

Ook komt met de bbq de combinatie van vrijheid en persoonlijke keuze terug: mensen hebben het recht om hun eigen keuzes te maken, inclusief hoe ze hun vrije tijd doorbrengen en wat ze eten. Barbecueën is een populaire en plezierige activiteit voor veel mensen. Kijk maar naar al die geweldige kookprogramma’s. Je zou zelfs van een culturele traditie kunnen spreken. Het verbieden ervan zou een inbreuk zijn op hun persoonlijke vrijheid.  Na de Corona Lock-downs zou het verbieden ervan een politieke zelfmoord zijn.

In veel mediterrane landen, waar het klimaat het gezinsleven naar buiten brengt, is de maaltijd buiten samen te nuttigen een belangrijke bouwsteen voor sociale cohesie. Het is een activiteit die mensen samenbrengt. Het is een gelegenheid voor familie, vrienden en buren om samen te komen, te genieten van elkaars gezelschap en een maaltijd te delen. Het bevordert sociale interactie en versterkt gemeenschapsbanden. Nu Nederland hard op weg is de Côte d’azur van het noorden te worden, zou zo maar die weg gevolgd kunnen worden. De mediterrane landen hebben allemaal al hun eigen versie van de bbq: de Spaanse Parrilla, de Italiaanse Barbecue alla griglia, de Griekse Souvla, de Turkse Mangal, de Marokkaanse Mechoui, de Libanese Shawarma. Dus waarom niet bijv. de beroemde Nederlandse Oranje Grillspiezen, Dutch Sizzlers, Windmill Ribs, Cheesy Gouda Burgers, Dutch Polder Chicken, Stroopwafel Glazed Ribs.

Dit laat ook meteen de koopman om de hoek kijken, terwijl de dominee nog over de regels buigt. Het brengt namelijk ook economische voordelen met zich mee. Zeker met een recessie in het vooruitzicht niet te onderschatten. Het stimuleert de verkoop van barbecuegrills, kookgerei, brandstof en voedselproducten. Het kan ook bijdragen aan de groei van de horeca-industrie, aangezien mensen vaak buiten de deur gaan eten tijdens het barbecueën.

Ja, er is alles voor te zeggen, dat barbecueën moet mogen.

Naturally. Environmental issues, fire safety and nuisance for local residents are important considerations for regulating the public entertainment barbecue (bbq). But in this over-regulated country, the benefits could well boost the declining mental health of the Covid-ravaged Dutchman. It enables families to spend quality time outdoors. It encourages family members to work together in preparing meals, playing games and relaxing in nature. It promotes a healthy lifestyle and offers an alternative to young people sitting still for a long time. It is a good learning experience for students: it contributes to the development of cooking skills and culinary creativity. Especially for chef buddies: they can enjoy experimenting with marinades, rubs and sauces to create unique flavors.

The combination of freedom and personal choice also returns with the bbq: people have the right to make their own choices, including how they spend their free time and what they eat. Barbecuing is a popular and enjoyable activity for many people. Just look at all those great cooking shows. You could even speak of a cultural tradition. Banning them would be an invasion of their personal freedom. After the Corona Lock-downs, banning it would be a political suicide.

In many Mediterranean countries, where the climate brings family life outdoors, eating together outdoors is an important building block for social cohesion. It is an activity that brings people together. It is an opportunity for family, friends and neighbors to gather, enjoy each other’s company and share a meal. It promotes social interaction and strengthens community bonds. Now that the Netherlands is well on its way to becoming the Côte d’azur of the north, that path could easily be followed. The Mediterranean countries all have their own version of the bbq: the Spanish Parrilla, the Italian Barbecue alla griglia, the Greek Souvla, the Turkish Mangal, the Moroccan Mechoui, the Lebanese Shawarma. So why not, for example, the famous Dutch Orange Grill Skewers, Dutch Sizzlers, Windmill Ribs, Cheesy Gouda Burgers, Dutch Polder Chicken, Stroopwafel Glazed Ribs.

This also immediately lets the merchant look around the corner, while the pastor is still bending over the rules. It also brings economic benefits. Certainly not to be underestimated with a recession on the horizon. It boosts sales of barbecue grills, cookware, fuel and food products. It can also contribute to the growth of the hospitality industry, as people often go out to eat while barbecuing.

Yes, there is everything to be said that barbecuing should be allowed.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *