Wat zijn nu de gevolgen van de Pentagon Leaks? De 21jarige Jack Texeira – niet zijn bedoeling – zou wel eens de geschiedenis van Oekraïne een tik hebben gegeven (NRC 14/4/23). De militaire deskundigen bagatelliseren dit voorval. Zij kunnen niet anders, natuurlijk. Anders werpen zij nog meer olie op het vuur. Maar hoe is het mogelijk, dat een inlichtingenmedewerker bij de Amerikaanse reservisten met een lage rang, werkzaam als systeembeheerder, bij zulke gevoelige, zelfs topgeheime, informatie kan komen? De zwakste schakel in een veiligheidsprotocol is altijd de mens. Zelfs de meest alerte medewerker kan prooi worden van zgn. social engineering, verleiding door criminelen. Maar ook slordigheid is een zwak punt. Ongetwijfeld zullen ook de bazen van Texeira zich daaraan bezondigd hebben. Maar in dit geval is er bewust gelekt. Niet om politieke motieven á la James Bond, zoals we het bij eerdere ‘leaks’ hebben gezien. Immers, spionage is van alledag. Neen, om aanzien te verwerven in een groepje gamers. Dit legt een veel groter probleem bloot. Het veiligheidskompas van deze reservist (‘airman’ zoals de NYT Texeira noemt) is volkomen zoek.

https://www.nytimes.com/live/2023/04/13/us/documents-leak-pentagon

Maar de defensieorganisatie zelf heeft óf deze man met dubieuze uitlatingen op zijn gamewebsite zijn gang laten gaan óf niet regelmatig gecontroleerd wat deze systeembeheerder in privé doet. Er heerst een cultuur van dommigheid. Het best bewapende land ter wereld belijdt de veiligheid met de mond, maar lapt deze in praktijk aan de laars. Door dommigheid. Met zulke vrienden heeft Oekraïne geen vijanden nodig.

What are the consequences of the Pentagon Leaks? The 21-year-old Jack Texeira – not his intention – would have given the history of Ukraine a blow (NRC 14/4/23). The military experts play down this incident. They cannot do otherwise, of course. Otherwise they will add even more fuel to the fire. But how is it possible that an intelligence operative in the low-ranking US reservists, working as a systems administrator, could get access to such sensitive, even top secret, information? The weakest link in a security protocol is always humans. Even the most alert employee can fall prey to so-called social engineering, temptation by criminals. But sloppiness is also a weakness. Undoubtedly, the bosses of Texeira will also have committed this. But in this case, it was deliberately leaked. Not for political motives á la James Bond, as we have seen with previous ‘leaks’. After all, espionage is everyday. No, to gain prestige in a group of gamers. This exposes a much bigger problem. The safety compass of this reservist (‘airman’ as the NYT Texeira calls it) is completely lost. But the defense organization itself has either let this man do his thing with dubious statements on his game website or has not regularly checked what this system administrator does in private. There is a culture of stupidity. The best armed country in the world professes security with its mouth, but in practice ignores it. By stupidity. With such friends, Ukraine needs no enemies.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *