In the House of Representatives, a large minority is now experiencing cross-border behaviour

NRC 18/4/23: “De ervaren onveiligheid uit zich in „kleinerende opmerkingen, roddelen, zwartmaken, discriminatie, delen van persoonlijke, vertrouwelijke informatie met anderen, sabotage en expres tegenwerken, pesten, schelden en schreeuwen”. Is het niet zo, dat iedereen in de Tweede Kamer weet of je dader of slachtoffer bent na het lezen van dit rapport? Zo ja, in hoeverre is hier wat aan te doen en wel zo, dat daders empatischer worden en slachtoffers assertiever? 20 boterzachte aanbevelingen in de trant van meer op elkaar te letten. De machtsverhoudingen zullen blijven. Macht corrumpeert vertelt een tegeltjeswijsheid ons. Het blijven mensen, die in ondergeschikt/bovengeschikte verhoudingen werken. Op de lagere school is er altijd een ‘vlooienkind’ die de pispaal is. En er zal altijd een treiterkop zijn, waar een hoop meelopers om heen dansen. Het is de menselijke natuur. Zeker als de kamer een logische afspiegeling is van de verruwing bij de kiezers. Zijn alle goedbedoelde adviezen om de balans te herstellen dan niet slechts gedoemd te mislukken danwel hebben een tijdelijk effect? Dat neemt niet weg, dat het goed is om toch steeds de spiegel voor te houden. Om slecht gedrag enigszins te beĂŻnvloeden is die aandacht namelijk wel steeds nodig. We zijn het verplicht aan de beschaving. Maar het zal verrekte moeilijk zijn een fundamenteel menselijk gedrag te veranderen.

NRC 18/4/23: “The perceived insecurity manifests itself in “disparaging remarks, gossip, blackening, discrimination, sharing personal, confidential information with others, sabotage and deliberate opposition, bullying, cursing and shouting”. Isn’t it true, that everyone in the House of Representatives knows whether you are a perpetrator or a victim after reading this report? pay more attention to each other. The balance of power will remain. Power corrupts, a tile wisdom tells us. It remains people who work in subordinate/superordinate relationships. In primary school there is always a ‘flea child’ who is the piss. And there will always be be a bully, around which a lot of followers dance. It is human nature. Especially if the room is a logical reflection of the coarsening of the voters. Are all well-intentioned advice to restore balance not only doomed to failure or have a temporary effect? That does not alter the fact that it is good to always hold up the mirror. In order to influence bad behavior to some extent, that attention is always necessary. We owe it to civilization. But it will be very difficult to change basic human behavior

https://www.uu.nl/nieuws/sociale-veiligheid-tweede-kamer-nog-onvoldoende-geborgd

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *