Suppressing negative thoughts is sometimes healthy.

Citaat Marcus Aurelius: “Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken”

Quote Marcus Aurelius: “A man’s life is what his thoughts make of it”

https://www.newscientist.nl/nieuws/negatieve-gedachten-onderdrukken-is-soms-toch-gezond/

In bovenstaand artikel gepubliceerd op het wetenschapsplatform New Scientist wordt melding gemaakt van recent onderzoek door cognitiewetenschappers Zulkayda Mamat en Michael Anderson van de Universiteit van Cambridge, die ontdekt hebben dat sommige vormen van gedachten onderdrukken juist nuttig kan zijn. Ze beschrijven hun resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. ‘Het idee dat pogingen om negatieve gedachten te onderdrukken paradoxale en nadelige effecten hebben, is vrij gangbaar onder onderzoekers, clinici en het grote publiek’, zegt psychiatrisch onderzoeker Isaac Fradkin van het University College London. ‘Deze studie spreekt dit overtuigend tegen.’

Ongetwijfeld zal dit onderzoek een vervolg hebben. Stel je eens voor, dat je je zorgen maakt over je toekomst, je carrière. En deze gekmakende gedachten maken je depressief, waarvoor je in therapie moet. Door deze gedachten juist te onderdrukken in plaats van ze uit te spreken en te bespreken lijk je geestelijk sterker te worden en deze negatieve gedachten voor een tijd kwijt te kunnen raken. Dat zou mooi zijn, toch?

Mijn Indische moeder zei altijd tegen mij, als ik als kind een boze droom had gehad: “Soedah, laat maar. Niet meer aan denken”. Het verklaart wellicht ook waarom veteranen die in voormalig Nederlands-Indië hebben gevochten zo gesloten zijn over de verschrikkelijke gebeurtenissen, die zij daar tijdens de politionele acties na WO2 hebben meegemaakt. Het heeft mogelijk geholpen om de boze geesten voor lange tijd te verdrijven. Lees maar.

The above article published on the science platform New Scientist reports recent research by cognitive scientists Zulkayda Mamat and Michael Anderson from the University of Cambridge, who have discovered that some forms of thought suppression can actually be useful. They describe their results in the scientific journal Science Advances. “The idea that attempts to suppress negative thoughts have paradoxical and detrimental effects is quite common among researchers, clinicians and the general public,” says psychiatric researcher Isaac Fradkin of University College London. “This study convincingly contradicts this.”

Undoubtedly, this research will have a follow-up. Imagine that you are worried about your future, your career. And these maddening thoughts make you depressed, for which you need therapy. By suppressing these thoughts instead of expressing and discussing them, you seem to become mentally stronger and can get rid of these negative thoughts for a while. That would be nice, right?

My Dutch-Indonesian mother always said to me when I had a bad dream as a child: “Soedah, never mind. Don’t think about it anymore.” It may also explain why veterans who fought in the former Dutch East Indies are so closed about the terrible events they experienced there during the police actions after WWII. It may have helped to drive away evil spirits for a long time. Just read.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *