Testing the Constitution now closer?

Het zal erom spannen, maar het lijkt erop, dat steeds meer politieke partijen pleiten voor de mogelijkheid, dat een formele wet getoetst mag worden aan de Grondwet (NRC 2/11/23). Dat vergt dus een wijziging van art 120 van de Grondwet, waarin staat dat die toets niet is toegestaan. Dit is naar mijn mening een onverstandige wijziging. De grote pleitbezorger is de NSC van Pieter Omzigt. Als ‘pitbull’ heeft hij zich vastgebeten in de toeslagenaffaire en daarmee het ‘ongekende onrecht’ jegens ouders mede geholpen boven water te krijgen. Kennelijk is hij in de overtuiging geraakt, dat de toets aan de Grondwet de affaire had voorkomen. Een toets die de rechter indertijd had moeten uitvoeren en die als het aan Omzigt lag ook door de rechter op alle niveaus moet worden toegepast in voorkomend geval. Er is al veel over de totstandkoming van de toeslagenaffaire gezegd, maar het was wel de rechter die in de voorgelegde gevallen naar de geest van de wet heeft gehandeld. Een wet die in de uitvoering hard moest zijn. Een wet met volle verstand door het parlement aangenomen; ook door Pieter Omzigt. Maar het was ook de rechter die gaandeweg van inzicht veranderde en niet meer klakkeloos de harde interpretatie van de toeslagenwet door belastingdienst toeslagen overnam. De rechter deed daarbij beroep op het reeds in het bestuursrecht aanwezige beginsel van een evenredige uitvoering.

https://www.raadvanstate.nl/@127602/uitkomst-reflectieprogramma/

Dus ook als de rechter de mogelijkheid had de toeslagenwet te toetsen aan de Grondwet, dan was het niet zeker of de uitkomst bevredigend zou zijn voor de publieke opinie, omdat de rechter eigenlijk al het instrumentarium ĂĄ la de Grondwet in huis had om tot een oordeel te komen.

Juist de Grondwet beschermt de democratie in Nederland door de Trias Politica. Een groot goed. Laat daarin de scheidslijn tussen wetgevende en rechtsprekende macht niet verwateren door de rechter de taak van de wetgever over te laten nemen/ te corrigeren. Immers, de wetgever vertegenwoordigt de wil van het volk. En soms betreurt het volk achteraf haar wet en wil deze corrigeren. Maar dat moet de bevolking zelf doen als wetgever en het niet overlaten aan de rechter.

It will be tense, but it seems that more and more political parties are advocating the possibility that a formal law can be tested against the Constitution (NRC 2/11/23). This therefore requires an amendment to Article 120 of the Constitution, which states that this test is not permitted. In my opinion this is an unwise change. The main advocate is Pieter Omzigt’s NSC. As a ‘pit bull’, he has become involved in the benefits affair and thus helped to uncover the ‘unprecedented injustice’ towards parents. Apparently he became convinced that the test against the Constitution would have prevented the affair. A test that the judge should have carried out at the time and which, if it were up to Omzigt, should also be applied by the judge at all levels where appropriate. Much has already been said about the development of the benefits affair, but it was the judge who acted in the spirit of the law in the cases presented. A law that had to be tough in implementation. A law passed by parliament with common sense; also by Pieter Omzigt. But it was also the judge who gradually changed his view and no longer blindly adopted the harsh interpretation of the benefits law by the tax authorities. The judge appealed to the principle of proportionate implementation already present in administrative law.

So even if the judge had the opportunity to test the benefits law against the Constitution, it was not certain whether the outcome would be satisfactory to public opinion, because the judge actually already had the instruments at home, similar to the Constitution, to reach a judgment. to come.

It is precisely the Constitution that protects democracy in the Netherlands through the Trias Politica. A great asset. Do not allow the dividing line between legislative and judiciary to be diluted by allowing the judge to take over/correct the task of the legislator. After all, the legislature represents the will of the people. And sometimes the people afterwards regret their law and want to correct it. But the population must do this themselves as legislators and not leave it to the courts.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *