Website knowledge group positions of the Tax and Customs Administration now public

Citaat Abraham Lincoln: “I never had a policy; I have just tried to do my very best each and every day”.

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/belastingdienst-openbaart-kennisgroepstandpunten-op-speciale-website/?utm_source

Daar is ie dan. Kennisgroepstandpunten zijn vanaf 31/3/23 te vinden op een openbare website. Citaat Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst): “Het is belangrijk dat de Belastingdienst vanaf heden zijn fiscale standpunten publiceert. Door openbaarmaking laat de dienst op een transparante wijze zien hoe hij omgaat met de geldende fiscale wetten en regels en wat dit voor burgers en bedrijven betekent. Openbaarmaking zorgt voor meer zekerheid bij alle betrokkenen. Dit onderwerp is daarmee belangrijk voor de rechtszekerheid van burgers en bedrijven.”
De vraag is of en zo ja hoe en wanneer deze publicaties verder vastgelegd worden in officiĂ«le besluiten. Deze standpunten worden immers als beleidsuitingen van de staatssecretaris gezien. Zoals met elke beleidsuiting is het voordeel ervan, dat gelijksoortige situaties mogelijk niet meer voorgelegd hoeven te worden. Mogelijk, omdat het altijd de vraag is of er sprake is van een gelijke situatie. Twijfelgevallen zullen aanleiding kunnen geven om de vraag alsnog voor te leggen aan de kennisgroepen. En belanghebbenden hoeven het natuurlijk niet eens te zijn met een niet begunstigend standpunt. Zoals het met alle beleidsbesluiten het geval is, zal de zoektocht naar rechtszekerheid blijven en moeten inspecteur Ă©n belanghebbende er samen uitkomen. Deze publicatie van standpunten zal daar geen verandering in aanbrengen. Maar door de publicatiedwang zullen belanghebbenden mogelijk minder willen meewerken aan het voorleggen aan een kennisgroep en zullen zij meer willen sturen richting een maatwerkoplossing door de behandelend inspecteur. Immers, ook een vereiste vaardigheid van de moderne inspecteur. 😎

There it is. Knowledge group positions can be found on a public website from 3/31/23. Quote from State Secretary Van Rij (Tax & Tax Authorities): “It is important that the Tax Authorities publish its tax positions from now on. By making it public, the service shows in a transparent manner how it deals with the applicable tax laws and regulations and what this means for citizens and companies. Disclosure creates more certainty for all involved. This subject is therefore important for the legal certainty of citizens and companies.”
The question is whether and if so how and when these publications will be further laid down in official decisions. After all, these positions are seen as policy statements by the State Secretary. As with any policy statement, the advantage is that similar situations may no longer need to be presented. Possibly, because the question is always whether there is an equal situation. Doubtful cases may give cause to submit the question to the knowledge groups. And of course, stakeholders do not have to agree with a non-favorable point of view. As is the case with all policy decisions, the search for legal certainty will continue and inspectors and stakeholders will have to find a solution together. This publication of positions will not change that. However, due to the publication pressure, interested parties may be less willing to cooperate in submitting the information to a knowledge group and they will want to steer more towards a tailor-made solution by the responsible inspector. After all, also a required skill of the modern inspector.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *