the free word; but whose now?

Natuurlijk terecht om de aanval op Salman Rushdie als een aanval op het vrije woord te veroordelen (NRC 15/8/22 Redactioneel commentaar). Vanuit westerse ogen bezien. Vanuit moslim ogen is de over Rushdie afgeroepen fatwa niets anders dan een oproep om het vrije woord van de Koran te beschermen. Het westen beschermt het vrije woord door de discussie aan te gaan, de moslimwereld door het letterlijke ’te vuur en te zwaard’. Hier staan twee culturen tegenover elkaar. Hoewel gaandeweg de jaren deze ultieme verdediging van het vrije woord niet meer alleen lijkt toe te rekenen aan de moslimgemeenschap. Dezelfde onverzettelijkheid om het vrije woord van Donald Trump te beschermen laten ook zijn aanhangers zien. Het maakt niet uit wat Trump heeft uitgespookt – tot aan landverraad toe. De aanval op hun leider is voor 75 mln Trumpaanhangers voldoende om een rood waas voor de ogen te krijgen. Dezelfde beweging zien we ook in Nederland. Het gedachtengoed van Voltaire om het vrije woord van de ander met het eigen leven te verdedigen lijkt nu een onaangename wending te krijgen namelijk in het verdedigen van het eigen vrije woord door het leven van de ander te nemen.

Rightly so, of course, to condemn the attack on Salman Rushdie as an attack on free speech (NRC 15/8/22 Editorial Commentary). Seen from a western perspective. From the Muslim eyes, the fatwa invoked against Rushdie is nothing but a call to protect the free word of the Quran. The West protects free speech by entering into discussion, the Muslim world by the literal ‘fire and sword’. Here two cultures face each other. Although over the years this ultimate defense of free speech no longer seems to be attributed solely to the Muslim community. The same intransigence to protect Donald Trump’s free speech is shown by his supporters. It doesn’t matter what Trump has been up to – right up to treason. The attack on their leader is enough for 75 million Trump supporters to get a red haze before their eyes. We also see the same movement in the Netherlands. Voltaire’s ideas to defend the free word of the other with one’s own life now seem to take an unpleasant turn, namely in defending one’s own free word by taking the life of the other.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *