‘Mass donor’ Jonathan is no longer allowed to distribute his sperm. Grounds for prosecution by the Public Prosecution Service?

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:6047

De voorzieningen rechter heeft gesproken (NRC 28/4/23). De rechter verbiedt ‘massadonor’ Jonathan het aanbieden van zijn zaad aan nieuwe wensouders en zijn bereidheid tot donatie te communiceren met deze wensouders onder meer via sociale media. Op straffe van een forse dwangsom in afwachting van de eventuele behandeling van de hoofdzaak bij de rechter. Maar volgens mij is deze ‘massadonor’ ook rijp voor vervolging door het openbare ministerie voor het plegen van een strafbaar feit. Namelijk het in gevaar brengen van de volksgezondheid zoals mogelijk gemaakt in art 174 Wetboek van Strafrecht:

lid 1. Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie).

Lid 2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Immers, de voorzieningenrechter is van oordeel, dat de kans op het veroorzaken van inteelt/incest én het toebrengen van psychosociale schade aan een uitdijend verwantschapsnetwerk door het op deze grote schaal verspreiden van zijn zaad zeer groot is. Dat kan niet anders vertaald worden dan in het opzettelijk schade toebrengen aan de volksgezondheid.

The preliminary relief judge has spoken (NRC 28/4/23). The court prohibits ‘mass donor’ Jonathan from offering his seed to new prospective parents and his willingness to donate from communicating with these prospective parents, including via social media. Under penalty of a substantial penalty pending the possible handling of the main action in court. But I think this “mass donor” is also ripe for prosecution by the public prosecutor for committing a criminal offense. Namely endangering public health as made possible in art 174 Penal Code:

paragraph 1. Anyone who sells, offers for sale, delivers or distributes goods, knowing that they are harmful to life or health, and concealing that harmful character, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding fifteen years or a fine of the fifth category) .

Paragraph 2. If the offense results in someone’s death, the offender shall be punished with life imprisonment or a term of imprisonment not exceeding thirty years or a fine of the fifth category.

After all, the preliminary relief judge is of the opinion that the chance of causing inbreeding/incest and inflicting psychosocial damage to an expanding kinship network by spreading his seed on this large scale is very high. This can only be translated into deliberate harm to public health.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *