Publication tax positions tax authorities. Good development now?

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/vrees-voor-meer-rechtszaken-door-openbaarheid-interne-standpunten-fiscus/

Op 1 april 2023 (hoe toepasselijk) publiceert de Belastingdienst de in 2022 ingenomen fiscale standpunten van haar kennisgroepen op een daartoe ingerichte website. Deze standpunten zijn ingenomen naar aanleiding van vragen voorgelegd door de belastinginspecteur naar aanleiding van de behandeling van een casus. Vervolgens wordt elke 2 weken de site ververst. Mogelijk worden ook standpunten over eerdere jaren toegevoegd.
Van oorsprong is de kennisgroep een denktank voor de interpretatie van een wetsartikel. Bijvoorbeeld of Box3 in strijd is met Europees recht. Maar gaandeweg heeft de inspecteur de kennisgroep ook gevonden voor zgn. helpdeskvragen, vragen over feitelijke, maar complexe zaken. Bijvoorbeeld een internationale constructie van een concern vennootschappen, waar doorheen de geldstromen gekwalificeerd moeten worden. Het antwoord op een rechtsvraag wordt in een besluit bekendgemaakt. Voor iedere burger gelijk toe te passen. Een helpdeskvraag echter ligt in de lijn van collegiaal overleg tussen 2 inspecteurs. De uitkomst van zo’n overleg is alleen voor die specifieke casus bestemd.
De Hoge Raad houdt nog steeds in stand, dat belastingplichtige zich niet kan beroepen op een gunstiger uitkomst van een inspecteur op een andere kantoor dan van die van zijn eigen behandelende inspecteur. Wat dan een kantoor is, varieert met de organisatie van de Belastingdienst. Maar de Hoge Raad heeft een landelijke inspecteur (nog) niet ondersteund.
De vraag is dan waarom ook de helpdeskvraag wordt gepubliceerd. Immers, casus zullen zo gemodelleerd worden, dat de helpdeskvraag van toepassing is. Althans, beroep zal daarop worden gedaan. Is dat kwalijk? Neen, maar zoals geconstateerd op het symposium zullen vergelijkbare casus om een gelijke behandeling vragen en dus aanleiding zijn voor een toename van verzoeken voor (ambtshalve) vermindering. Maar ook het effect, dat de lokale inspecteur soms terughoudend zal zijn een helpdeskvraag voor te leggen, omdat deze weet wat dit voor landelijke gevolgen kan hebben.

On 1 April 2023 (however applicable), the Tax and Customs Administration will publish the tax positions of its knowledge groups taken in 2022 on a website set up for this purpose. These positions have been taken in response to questions submitted by the tax inspector following the handling of a case. The site is then refreshed every 2 weeks. Viewpoints from previous years may also be added.
Originally, the knowledge group was a think tank for the interpretation of a legal article. For example, whether Box3 is in conflict with European law. But gradually the inspector has also found the knowledge group for so-called helpdesk questions, questions about factual but complex matters. For example, an international construction of a group of companies, through which the cash flows must be qualified. The answer to a question of law is published in a decision. Equally applicable to every citizen. However, a helpdesk question is in line with collegial consultation between 2 inspectors. The outcome of such a consultation is only intended for that specific case.
The Supreme Court still maintains that the taxpayer cannot rely on a more favorable outcome of an inspector at another office than that of his own handling inspector. What an office is then varies with the organization of the Tax and Customs Administration. But the Supreme Court has not (yet) supported a national inspector.
The question then is why the helpdesk question is also published. After all, cases will be modeled in such a way that the helpdesk question is applicable. At least, it will be called upon. Is that bad? No, but as noted at the symposium, comparable cases will require equal treatment and will therefore lead to an increase in requests for (ex officio) reduction. But also the effect that the local inspector will sometimes be reluctant to submit a helpdesk question, because he knows what national consequences this can have.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *