Is the flash delivery service indispensable for me now?

Reactie NRC 2/7/2022 Oproep NRC opinie redactie te reageren op de titel: de flitsbezorger is voor mij onmisbaar.

Het is 30 juni 1966 en ik ben 20 jaar. Melkboer Hans klingelt luid met zijn bel op zijn melkkar. De Pahudstraat loopt uit om bij hem een kannetje melk te kopen of – nieuw – een fles melk. Op bestelling kan Hans ook een fles melk in de ochtend in het portiek neerzetten. Afrekenen kan later in de melkwinkel bij zijn ouders om de hoek. Jan de groenteboer met zijn paard Bles komt er net aan. Kan ik Bles een aai over zijn neus geven. Niet vergeten de aardappelemmer mee te nemen. Kees met zijn oliekarretje komt ook de straat binnen rijden. Hij verkoopt olie voor de Aladdin en steenkolen voor de haard. Een gezellige drukte zo. Gelukkig is Piet de marskramer al langs geweest. Nu is de voorraad naaigaren weer gevuld. En nieuw bij Piet is dat hij ook nog je messen kan slijpen voor een zacht prijsje. Had slimme Piet afgekeken van de zigeuners die bij hem vlakbij in het kamp wonen. De roddel op straat gaat rond, dat ze denken aan het bouwen van een winkelcentrum. Gezellig winkelen, zeggen ze. Tja, het is wel een eindje fietsen en je fietstas is geen kolenkit of oliekannetje. Misschien net genoeg plek voor aardappelen. Dat is allemaal toekomstmuziek. Zou die nieuwe SRV wagen ook in de straat komen?

Op 30 juni 1972 heb ik op de fiets een bezoekje gebracht aan het eerste winkelcentrum van Nederland. Alles te koop op een oppervlakte van een postzegel. Geweldig, maar je moet wel een auto hebben voor al je boodschappen. Slenterend met de fiets aan de hand krijg ik een licht gevoel van heimwee naar de gezelligheid van Hans, Jan, Kees en Piet uit de Pahudstraat. Die hadden ook alles bij de hand …

Op 30 juni 2021 zie ik, dat ik geen tijd heb om boodschappen te doen in het winkelcentrum. Komt ervan als je als gepensioneerde de hele dag met je neus in de genealogie van je familie zit te snuffelen. Ik heb niemand, die thuis op mij wacht. Vrouwlief is enkele jaren geleden overleden. Vanwege Covid mijd ik het winkelcentrum het liefst. Gelukkig kan ik bij de supermarkt via hun website op mijn smartphone heel eenvoudig een boodschappenlijstje afgeven. Wordt dezelfde dag bezorgd en afrekenen aan de deur. Wat een gemak, zeg!

Op 30 juni 2022 maak ik een diner voor twee. Ik heb haar bij toeval ontmoet op de jeu-de-boules vereniging. Een jeugdvriendin. Haar man heeft helaas niet lang van zijn AOW kunnen genieten. Het vonkje sprong over. Gauw naar huis om de thuisbezorgde boodschappen op te vangen. Een lekkere luchtige ‘salade niçoise’ brengt de romantische mediterrane sfeer aan tafel. Dat belooft wat.

Maar de droom spat uit elkaar. De traditionele olijfolie vergeten! Een salade niçoise zonder olijfolie is als een gehaktbal zonder jus. De supermarkt bezorgt niet meer. Slecht ter been kan ik niet nog even een boodschapje doen. Maar ik heb die folder van een flitsbezorger toch nog? Bijna weggegooid. Beetje duurder, maar liefde is blind. Snel gebeld en ja hoor, 10 minuten later bezorgd.

Hoop, dat in de toekomst alle boodschappen binnen 10 minuten worden bezorgd. Kan ik ook op het laatste nippertje alle boodschappen doen. Immers, het boodschappenlijstje heeft de supermarkt toch al. Misschien bezorgd per drone of zelfrijdend elektrisch karretje. Lost ook tekort aan personeel op. Maar dat is toekomstmuziek.

Ik kijk de jonge flitsbezorger na en met heimwee denk ik terug aan 30 juni 1966, toen Hans de melkboer twee melkflessen bij mijn voordeur afleverde. Onmisbaar toen. Net als de flitsbezorger nu. Een prachtige ontwikkeling.

It is June 30, 1966 and I am 20 years old. Milkman Hans clinks loudly with his bell on his milk cart. The Pahudstraat walks out to buy a jug of milk or – new – a bottle of milk from him. On order, Hans can also put a bottle of milk in the porch in the morning. You can pay later in the milk shop with his parents around the corner. Jan the greengrocer with his horse Bles is just arriving. Can I give Bles a pat on his nose. Don’t forget to bring the potato bucket. Kees with his oil cart also enters the street. He sells oil for the Aladdin and coal for the hearth. Such a pleasant crowd. Fortunately, Piet the peddler has already stopped by. Now the stock of sewing thread is filled again. And new at Piet is that he can also sharpen your knives for a reasonable price. Had smart Piet copied from the gypsies who live near him in the camp. The gossip on the street is that they are thinking of building a shopping center. Pleasant shopping, they say. Well, it is quite a bike ride and your bicycle bag is not a coal kit or oil can. Maybe just enough room for potatoes. That is all future music. Would that new SRV car also hit the road?

On June 30, 1972 I visited the first shopping center in the Netherlands by bicycle. Everything for sale on an area of ​​a postage stamp. Great, but you do need to have a car for all your shopping. Strolling with my bike in hand, I get a slight feeling of nostalgia for the cosiness of Hans, Jan, Kees and Piet from the Pahudstraat. They also had everything at hand…

On June 30, 2021, I see that I don’t have time to go shopping at the mall. It happens when you, as a retiree, spend all day snooping through your family’s genealogy. I have no one waiting for me at home. Wife passed away a few years ago. Because of Covid I prefer to avoid the mall. Fortunately, I can easily drop off a shopping list on my smartphone at the supermarket via their website. Same day delivery and payment at the door. What a convenience!

On June 30, 2022 I will make a dinner for two. I met her by chance at the jeu-de-boules club. A childhood friend. Unfortunately, her husband was not able to enjoy his AOW for long. The spark jumped. Quickly go home to collect the groceries delivered at home. A nice airy ‘salad niçoise’ brings the romantic Mediterranean atmosphere to the table. That is promising.
But the dream shattered. Forgot the traditional olive oil! A niçoise salad without olive oil is like a meatball without gravy. The supermarket no longer delivers. I can’t even run an errand. But I still have that folder from a speed camera, right? Almost thrown away. Little more expensive, but love is blind. Called quickly and sure enough, delivered 10 minutes later.

Hope that in the future all groceries will be delivered within 10 minutes. Can I also do all the shopping at the last minute. After all, the supermarket already has the shopping list. Perhaps delivered by drone or self-propelled electric cart. Also solves staff shortages. But that’s future music.

I look after the young flash delivery man and with nostalgia I think back to June 30, 1966, when Hans the milkman delivered two milk bottles to my front door. Indispensable then. Just like the flash delivery guy now. A wonderful development.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *