Reverse Flag Day, a Biodiversity Emergency?

Christiaan Weijts weet precies waarom de boeren de Nederlandse vlag omgekeerd hebben opgehangen. Helemaal geen teken van verovering van een stukje Nederland door boeren (NRC 15/7/22 Omgekeerde vlaggetjesdag). Was het maar waar, dan was het een ludiek protest geweest. Net zoals het verleggen van de grens met Duitsland, omdat daar een gunstiger stikstofbeleid zou zijn. Hoewel dat op het randje is, omdat het verleggen van de grens met Duitsland een gevoelig, historisch puntje is.

Neen, het is ernstiger. De boeren hebben de omgekeerde vlag nageaapt van een Amerikaanse gewoonte, dat de drager van de omgekeerde vlag in grote nood verkeert, hetzij in levensgevaar, hetzij in gevaar voor hun eigendom. Dat de boer geschrokken is van de plannen, is te begrijpen. Maar er wordt een zwaar overtrokken negatief beeld van de toekomst van de boer en het boerenbedrijf gegeven. Mocht de omgekeerde vlag ergens voor staan, dan is dat voor de noodtoestand van de biodiversiteit. Maar wat het ernstigste is, is de miskenning, dat die vlag ook mijn vlag is en voor mij heel iets anders symboliseert, namelijk eenheid. De acties van een deel van de boeren hebben die uitstraling zeker niet.

Christiaan Weijts knows exactly why the farmers have hung the Dutch flag upside down. No sign at all of the conquest of a part of the Netherlands by farmers (NRC 15/7/22 Reverse Flag Day). If only it were true, it would have been a playful protest. Just like moving the border with Germany, because there would be a more favorable nitrogen policy there. Although that is on the brink, because moving the border with Germany is a sensitive, historical point.

No, it’s more serious. The farmers have copied the inverted flag from an American custom that the bearer of the inverted flag is in dire distress, either in peril of life or in danger to their property. It is understandable that the farmer is shocked by the plans. But a heavily exaggerated negative image of the future of the farmer and farming is presented. If the inverted flag stands for anything, it’s for a biodiversity emergency. But what is most serious is the misjudgment that that flag is also my flag and symbolizes something completely different for me, namely unity. The actions of some of the farmers certainly do not have that image.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *