Judges are now sounding the alarm over ‘stomach pain files’ like the Allowances affair

Citaat Wu Cheng’en: “Rechters en geleerden vergissen zich, maar beulen vergissen zich nooit”

Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt het zelf: “„Ik ben een echte rechter: een beetje reactief en afwachtend”. Nu zegt hij in het jaarverslag, dat de rechter zich moet uitspreken over “de talrijke „buikpijndossiers” die rechters voorbij zien komen en waarin burgers in de knel raken door slechte of te knellende wetgeving uit de politieke koker” (NRC 11/05/2022). Een richting die de onafhankelijkheid van de rechter in het geding kan brengen. Een kanttekening van Naves zelf. Een richting die dus is af te raden.

Henk Naves, chairman of the Council for the Judiciary, says it himself: “I am a real judge: a bit reactive and hesitant”. Now he says in the annual report that the judge must rule on “the numerous “stomach ache files” that judges see and in which citizens are trapped by bad or too restrictive legislation from the political box” (NRC 11/05/2022 ). A direction that could jeopardize the independence of the judiciary. A side note from Naves himself. A direction that is therefore not recommended.

Het ‘geheim van de raadkamer’ heeft daarmee haar langste tijd gehad. De raadkamer, waarin de rechter – balancerend tussen aan de ene kant een redelijke uitleg van de wet en aan de andere kant de specifieke belangen van partijen – in die beslotenheid tot een beslissing komt in het voorgelegde geschil. Door casus als buikpijn te bestempelen lijkt de rechter de interne worsteling buiten de raadkamer te brengen. De rechter had anders willen beslissen, maar wordt daarin belemmerd. Integer, maar met een zweem van vooringenomenheid. Alsof de rechter de zwarte toga aanvult met een keppeltje, hoofddoek of kruisteken. In 2021 wordt meer dan 700 keer gevraagd de rechter te wraken. Slimme advocaten of het ongenoegen van burgers over de vooringenomenheid van hun rechter en dus van de rechtspraak? Mijn inschatting is, dat het melden van ‘buikpijndossiers’ het aantal verzoeken om wraking niet doet dalen.

The ‘secret of the council chamber’ has thus had its day. The council chamber, in which the judge – balancing between a reasonable interpretation of the law on the one hand and the specific interests of the parties on the other – comes to a decision in that secrecy in the submitted dispute. By labeling the case as abdominal pain, the judge seems to be taking the internal struggle outside the courtroom. The judge would have liked to decide otherwise, but is hindered in doing so. Honest, but with a hint of bias. As if the judge supplements the black toga with a skullcap, headscarf or sign of the cross. In 2021, there were more than 700 requests to challenge the judge. Smart lawyers or citizens’ dissatisfaction with the bias of their judge and therefore of the judiciary? My estimation is that reporting ‘stomach ache files’ does not decrease the number of requests for challenge.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *