Citaat Paul Ernst: “De arme moet sparen, de rijke moet uitgeven”.

Staatssecretaris van Financiën Marnix Van Rij wil wachten op de uitkomst van een lopende procedure over Box3, waarmee duidelijk zou worden wie er allemaal gecompenseerd moeten worden voor de onterechte heffing over het rendement op onder meer spaargeld (NRC 21/4/22). Nou, die uitkomst kan wel sneller komen dan hij denkt.

State Secretary for Finance Marnix Van Rij wants to wait for the outcome of an ongoing procedure about Box3, which would make it clear who should be compensated for the unjustified levy on the return on savings, among other things (NRC 21/4/22). Well, that outcome may come sooner than he thinks.

De Advocaat-Generaal heeft onlangs een (vervolg)advies geschreven voor de Hoge Raad, dat ook belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben aangetekend mogen rekenen op rechtsherstel. Een typisch technisch puntje in de inkomstenbelasting houdt de deur voor een rechtsingang in beginsel 5 jaar open. De Hoge Raad doet er geen half jaar over om naar dit vervolgadvies te kijken; ook gezien de maatschappelijke onrust. Mocht de Hoge Raad haar adviseur volgen – wat in de meeste gevallen gebeurt – dan kan Van Rij zijn beurs opentrekken voor een compensatiebedrag van richting de 12 miljard. Wat meteen kan worden ingeleverd voor een vermogensbelasting over spaargeld etc.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2022:293&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aPHR%3a2022%3a293#_82a530ee-2797-418c-8045-512b4c9db18c

The Attorney General recently wrote a (follow-up) recommendation for the Supreme Court, stating that taxpayers who have not lodged an objection in time may also count on a restoration of rights. A typical technical point in income tax keeps the door open for a legal entrance in principle for 5 years. The Supreme Court does not take six months to look at this follow-up advice; also in view of the social unrest. Should the Supreme Court follow its adviser – which happens in most cases – then Van Rij can open his stock exchange for a compensation amount of approximately 12 billion. Which can be immediately handed in for a wealth tax on savings etc.

Citaat Paul Ernst: “De arme moet sparen, de rijke moet uitgeven”.

Quote Paul Ernst: “The poor must save, the rich must spend”.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *