In een klein katern (NRC 12/4/22) meldt de NRC over een boete, die de rechtbank heeft gehandhaafd in een geval, dat de eigenaar zijn elektrische auto na volgeladen langdurig laat staan bij de laadpaal. Een toenemend ergerlijk verschijnsel op parkeerplaatsen in woonwijken. Maar net zo ergerlijk is, dat de eigenaar dan de vermoorde onschuld speelt bij de rechter. Goed, dat hier aandacht voor is. Het is gewoon na te lezen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2022:2105&showbutton=true&keyword=Laadpaal&keyword=Laadpaal+2022

De zaak lag niet meer bij de rechtbank, maar bij het gerechtshof. In de krant wordt dit onterecht door elkaar gebruikt. Belangrijk, omdat de eigenaar van in dit geval een MG reeds bij de rechtbank nul op het rekest heeft gekregen. Vanwege zijn hoger beroep bij het gerechtshof heeft de Advocaat-Generaal er ook nog een duur plasje overheen moeten doen.

In a small section (NRC 12/4/22), the NRC reports about a fine, which the court has upheld in a case that the owner leaves his electric car at the charging station for a long time after fully charged. An increasingly annoying phenomenon in parking lots in residential areas. But just as annoying is that the owner then plays the murdered innocence in court. Good that this is paying attention. It is simply readable. The case was no longer with the court, but with the court of appeal. This is incorrectly used interchangeably in the newspaper. Important, because in this case the owner of an MG has already received zero in the court. Due to his appeal to the Court of Appeal, the Attorney General also had to do an expensive pee over it.

Hoewel de eigenaar om een zitting vraagt bij het gerechtshof, komt hij toch niet opdagen. Maar brengt wel flauwekul argumenten in. Die argumenten zet de rechter opzij. Als je daar parkeert met een ander doel dan opladen, dan krijg je dus een boete, tenzij er vrijwarende omstandigheden zijn. Die zijn er niet. Nota bene is geconstateerd, dat er een vrije parkeerplaats was naast de oplaadplaats. Deze MG rijder uit de omgeving van Noordwijk had natuurlijk geen trek om het dure parkeertarief te betalen. In plaats van sportief zijn verlies te nemen van 95 euro verspilt hij gemeenschapsgeld door deze nodeloze juridische acties. Maar daarnaast zullen andere stekkerrijders zijn actie met deze uitkomst niet waarderen. Wat mij stoort is, dat deze waarschijnlijk niet onbemiddelde, niet domme, maar lakse stekkerrijder doet alsof hij de vermoorde onschuld is. Een afspiegeling van de hedendaagse weggebruiker.

Although the owner asks for a court hearing, he still does not show up. But he does make silly arguments. The judge sets those arguments aside. If you park there for a purpose other than charging, you will therefore receive a fine, unless there are safeguarding circumstances. There are none. It has been noted that there was a free parking space next to the charging point. This MG driver from the Noordwijk area was of course not in the mood to pay the expensive parking fee. Instead of sporting his loss of 95 euros, he is wasting public money through these needless legal actions. But in addition, other plug drivers will not appreciate his action with this outcome. What bothers me is that this probably not impecunious, not stupid, but lax plug driver pretends to be the murdered innocence. A reflection of today’s road user.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *