First apologies to the surviving relatives of Bosnian Muslims, not to Dutchbat?

: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/27/dutchbat-geen-laffe-militairen-a4134734

Hoogleraar en advocaat Liesbeth Zegveld ziet het echt verkeerd. De veteranen uit Dutchbat kregen zaterdag een ereteken van verdienste opgespeld door premier Mark Rutte (NRC 20/6/22). Verbijsterd vroeg zij zich af, hoe je dat ereteken kunt geven aan militairen die anderen de dood insturen. Met deze zeer kwetsende woorden richting een groep getraumatiseerde vredesmilitairen zegt zij eigenlijk, dat deze militairen oorlogsmisdadigers zijn. De Dutchbat leiding is echter eerder door de rechter gevrijwaard van strafrechtelijke vervolging. Dan geldt dat zeker ook voor het lagere personeel. Hoogleraar Zegveld had haar begrijpelijke frustratie anders moeten verwoorden. Zij miskent, dat deze militairen op vredesmissie lange tijd in de publieke opinie als laf zijn gebrandmerkt. Mark Rutte heeft namens de Staat deze connotatie weggenomen door het ereteken van verdienste op de borst te spelden. Komende generaties vredesmilitairen weten nu, dat de Staat hen niet in de steek laat. Daarmee ontkent de premier niet, dat indertijd onnoemelijk veel leed de bescherming zoekende Bosnische moslims is aangedaan. Of de Staat daarvoor excuses moet maken is in ieder geval niet een vraag, die bij het opspelden van het ereteken gesteld moet worden.

Professor and lawyer Liesbeth Zegveld sees it really wrong. The veterans from Dutchbat received a decoration of merit pinned on Saturday by Prime Minister Mark Rutte (NRC 20/6/22). Bewildered, she wondered how you can give that decoration to soldiers who send others to their deaths. With these very hurtful words to a group of traumatized peacekeepers, she is actually saying that these soldiers are war criminals. However, the Dutchbat leadership has been previously exempted from criminal prosecution by the court. This certainly also applies to the lower staff. Professor Zegveld should have expressed her understandable frustration differently. It fails to recognize that these soldiers on peacekeeping missions have long been branded cowards in public opinion. Mark Rutte has removed this connotation on behalf of the State by pinning the decoration of merit on the chest. Future generations of peacekeepers now know that the State will not abandon them. The Prime Minister does not deny that at the time immense suffering was inflicted on the protection-seeking Bosnian Muslims. Whether the State should apologize for this is in any case not a question that should be asked when pinning the decoration.

Ricky Turpijn.

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *