Citaat Carl von Clausewitz: “De kern van de verrassing is het verzekeren van geheimhouding.”

Taxlive 10/11/22 VNVandaag 9/11/22
Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2022 (publicatie 04-11-2022) 21/00603 ECLI:NL:GHARL:2022:9074

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2022:9074

Samenvatting

X heeft een dubbele nationaliteit. In hoger beroep stelt X dat de uitworp en controle van zijn aangifte IB voortvloeit uit zijn dubbele nationaliteit. Het hof schorst het onderzoek ter zitting en vraagt de inspecteur om schriftelijke inlichtingen. De inspecteur verstrekt de inlichtingen. Bij deze inlichtingen is een bijlage zowel in geschoonde als ongeschoonde vorm verstrekt. In de bijlage zijn de namen van de betrokken belastingambtenaren onleesbaar gemaakt. In geschil is of beperkte kennisneming van de door de inspecteur overgelegde bijlage gerechtvaardigd is.

De geheimhoudingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het belang bij kennisneming van de namen van de belastingambtenaren die betrokken zijn geweest bij de aanslagregeling niet aan de orde is, alleen al omdat de laatste mutatie in de registratie van X in de Fraude Signalering Voorziening in 2015 is doorgevoerd. Verder brengt de inspecteur de relevante informatie voor het overige ongeschoond in het geding waardoor X over deze informatie beschikt. De geheimhoudingskamer oordeelt dat het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd is en stelt X in de gelegenheid binnen twee weken na dagtekening van deze beslissing te berichten of hij erin toestemt dat het hof uitspraak doet mede op de grondslag van de ongeschoonde bijlage.

Opmerking

Geheimhouding namen belastingmedewerkers terecht?

In deze procedure (begonnen bij de rechtbank) gaat het erom of in 2016 de aangifte IB van belastingplichtige vanwege zijn dubbele nationaliteit is uitgepikt voor controle, op een wijze die indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht. Discriminatie dus. De inspecteur is het daar niet mee eens. Er waren fiscale risico’s gedetecteerd, maar niet op basis van de dubbele nationaliteit. Saillant detail: mocht belastingplichtige gelijk krijgen, dan wordt onder meer de correctie aftrek zorgkosten – hoewel fiscaal juist – teruggedraaid.

De inspecteur heeft het tij tegen, omdat de media vol staan met etnisch profileren door de belastingdienst. Mogelijk ook het opnemen van burgers op een risicolijst, Fraude Signalering Voorziening (FSV), in strijd met de Grondwet. De rechtbank gelooft de inspecteur; voor het Hof moet de inspecteur nog aangeven wat er in de FSV staat over belastingplichtige. Dat doet de inspecteur. Maar streept de namen van zijn collega’s door die daarin vermeld staan. Belastingplichtige wil uitdrukkelijk die namen weten. Dat is dus een akkefietje voor de geheimhoudingskamer. Die zegt, dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken belastingambtenaren in dit geval zwaarder weegt dan het belang, dat belastingplichtige kennis kan nemen van de namen van deze belastingambtenaren. Met de overige info kan het Hof wel verder in de hoofdzaak.

Maar waarom wil belastingplichtige die namen weten? De aanslagregelaar van 2016 zal in ieder geval bekend zijn. Behoedt de geheimhoudingskamer de collega’s van de inspecteur voor rechtszaken? Of erger? Vandaar dan die geheimhouding. Wellicht zegt de Hoge Raad hier nog iets over. Zo principieel staat belastingplichtige er volgens mij wel in.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *