Should the state’s monopoly on violence now be reaffirmed soon?

Nederland is een land waar polderoverleg tot kunst is verheven om geschillen op te lossen. Een liberale krant waardig pleit het NRC nu om het primaat van het geweld bij de staat terug te krijgen (NRC 30/6/2022 Commentaar. Geweldsmonopolie van de staat moet snel worden herbevestigd). Dit om het hoofd te bieden aan de voorziene escalatie van geweld in de maatschappij zoals met name bij het boerenprotest. Het beeld komt op, waarin praten in Nederland niet meer helpt bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Waarom het gezapige Nederland is veranderd in een arena met gladiatoren is niet geheel duidelijk. Mogelijk zet de uitslaande brand in de wereld de onderlinge verhoudingen op scherp. Maar eerder is de oorzaak het verdwenen vertrouwen in een overheid, die een beschermend vangnet moet vormen voor haar bevolking. Immers, de boerengemeenschap wordt gevraagd in te schikken met de belofte dat het vangnet er zal zijn. Maar de verschillende affaires bij de overheid zoals de slepende toeslagenaffaire en de afhandeling van schadeclaims in Groningen geven helemaal geen reden tot dat vertrouwen. Als je het gevoel hebt, dat je reden van bestaan wordt weggenomen, dan zal je als een gladiator er alles aan doen om te overleven. Het geweldsmonopolie herpakken is Ă©Ă©n ding, maar het terugwinnen van het verdwenen vertrouwen in de overheid is van levensbelang.

The Netherlands is a country where polder consultation has been elevated to an art form to resolve disputes. Worthy of a liberal newspaper, the NRC is now calling for the primacy of violence to be restored to the state (NRC 30/6/2022 Commentary. The state’s monopoly on violence must be reaffirmed soon). This is to cope with the foreseen escalation of violence in society, such as in the peasant protest in particular. The image arises that talking in the Netherlands no longer helps to solve major social problems. It is not entirely clear why the sluggish Netherlands has turned into an arena with gladiators. It is possible that the spreading fire in the world will sharpen mutual relationships. Rather, the cause is the loss of confidence in a government, which must form a protective safety net for its population. After all, the farming community is being asked to acquiesce with the promise that the safety net will be there. But the various affairs with the government, such as the protracted allowance affair and the settlement of claims in Groningen, do not give any reason for that confidence at all. If you feel that your reason for being is being taken away, then as a gladiator you will do everything you can to survive. Regaining the monopoly on violence is one thing, but regaining the lost trust in government is vital.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *