Folkert Jensma overmand door emotie miskent met de titel van zijn column in NRC 12/3/22 “Wie schopt de advocatuur een geweten als de tanks binnenrollen?”, dat de advocaat alleen gebonden is aan de eed, die hij bij zijn aantreden heeft uitgesproken. Met name met het laatste deel ervan kan de advocaat zijn geweten thuis laten: ‘Ik zweer (beloof) … dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.’ Wat rechtvaardig is, is geheel subjectief in te vullen door de advocaat zonder zijn geweten voorop te stellen. Zo worden bij het Internationale strafhof in Den Haag verdachten van oorlogsmisdaden toch bijgestaan door advocaten.

Folkert Jensma, overcome with emotion, misunderstands with the title of his column in NRC 12/3/22 “Who kicks the legal profession’s conscience when the tanks roll in?” that the lawyer is only bound by the oath that he pronounced when he took office. . Particularly with the latter part of it, the lawyer can leave his conscience at home: “I swear (promise) … that I will not recommend or defend a cause which I do not believe in my mind to be just.” What is just is entirely subjective. to be completed by the lawyer without putting his conscience first. For example, at the International Criminal Court in The Hague, suspects of war crimes are still represented by lawyers.

https://www.njb.nl/blogs/de-advocateneed/#:~:text=’Ik%20zweer%20(beloof)%201,’

Maar sancties omzeilen is illegaal. Juridische bijstand verlenen daarbij is dus ook illegaal. Advocaten die de eed hebben afgelegd werken daar dus niet aan mee. Rotte appels daargelaten.

But circumventing sanctions is illegal. It is therefore illegal to provide legal assistance. Lawyers who have taken the oath therefore do not cooperate. Rotten apples aside.

Folkert Jensma overmand door emotie lijkt de benoeming van een advocaat als raadsheer bij de Hoge Raad als een misser te zien, omdat die advocaat een juridische overwinning heeft geboekt voor Rusland in de Yukos procedure tegen Oekraïne. Alsof de benoemde raadsheer nooit meer met een neutrale blik naar het recht kan kijken. Maar de voorlopige uitkomst van de Yukos procedure is door de Hoge Raad bekrachtigd. Een Hoge Raad met meerdere raadsheren en zonder de nieuwbakken raadsheer. Een raadsheer benoemd door het parlement. Door het functioneren van ons hoogste rechtsorgaan ter discussie te stellen, zet Jensma de bijl in ons systeem van rechtspleging. Als opiniemaker overmand door emotie voedt hij daarmee complotdenkers, waarvan Nederland er veel te veel van heeft.

Folkert Jensma, overcome with emotion, seems to see the appointment of a lawyer as a counselor at the Supreme Court as a mistake, because that lawyer has won a legal victory for Russia in the Yukos proceedings against Ukraine. As if the appointed councilor could never again look at justice with a neutral gaze. But the preliminary outcome of the Yukos proceedings has been confirmed by the Supreme Court. A High Council with multiple councilors and without the new-fangled councillor. A councilor appointed by parliament. By questioning the functioning of our highest judicial body, Jensma is putting the ax into our system of justice. As an opinion maker overcome with emotion, he feeds conspiracy theorists, of whom the Netherlands has far too many.

Ik begrijp de machteloosheid en de emotie van Folkert Jensma over de wrede inval van Rusland in Oekraïne. Maar emoties zijn geen goede raadgever in bange dagen.

I understand Folkert Jensma’s powerlessness and emotion over Russia’s brutal invasion of Ukraine. But emotions are not a good counselor in anxious days.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *