Inspection: IND is not always careful with asylum applications. Now a compulsion?

Volgens de inspectie zou de beoordeling door de IND in te grote mate afhankelijk zijn van de inzet en kwaliteiten van individuele medewerkers (NRC 4/5/22). Dat zou niet ten goede komen aan de zorgvuldigheid. Maar die zorgvuldigheid zou nog wel eens meer in het gedrang kunnen komen. Overigens een vreemde constatering. Immers, de klacht over toezichthouders (de IND is er één van) is dat vakkennis en beoordeling ver weg is geraakt van de individuele medewerker. Zie het gevolg daarvan bij de toeslagenaffaire. Het kan dus ook de andere kant op werken. 

At the time of the inspection, the assessment by the IND would depend too much on the efforts and qualities of individual employees (NRC 4/5/22). That wouldn’t help with due diligence. But that caution could be compromised even more. A strange observation by the way. After all, the complaint about supervisors (the IND is one of them) is that professional knowledge and assessment has become far removed from the individual employee. See the result of this in the allowance affair. So it can also work the other way around.

Op grond van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen hoeft de IND geen dwangsommen te betalen als niet tijdig wordt beslist op een asielaanvraag. Dit om de opgelopen achterstanden in te halen. Dat is gelukt. Een (lagere) bestuursrechter heeft echter onlangs geoordeeld, dat die wet deels onverbindend is. 

Pursuant to the Temporary Act on the Suspension of Penalties, the IND does not have to pay penalty payments if a decision is not made on an asylum application in time. This is to make up for the arrears. That worked. However, a (lower) administrative court has recently ruled that this law is partly non-binding.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2641

De IND moet dus voorlopig nog steeds dwangsommen betalen bij niet tijdig beslissen. Het blijft ‘finetunen’ tussen efficiëntie (snelheid) en effectiviteit (zorgvuldigheid). De dreiging van een dwangsom legt vaak nog meer druk op snelheid ten koste van zorgvuldigheid, zeker nu de inspectie constateert een toegenomen complexiteit van asielaanvragen. De asielzoeker heeft per saldo er dus niets aan. Het door de inspectie geconstateerde probleem zal niet gauw weggaan. De tijdelijke Wet opschorting dwangsommen kan dat voorkomen. Daarbij is een dwangsom weggegooid belastinggeld. 

The IND will therefore still have to pay periodic penalty payments for the time being if a decision is not made in time. It continues to ‘fine-tune’ between efficiency (speed) and effectiveness (carefulness). The threat of a penalty payment often puts even more pressure on speed at the expense of due care, especially now that the Inspectorate has noted an increased complexity of asylum applications. On balance, therefore, it has nothing to do with the asylum seeker. The problem identified by the inspection will not go away any time soon. The temporary Penalties Suspension Act can prevent this. In doing so, a penalty is wasted tax money.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *