Science fiction or science? A beautiful world.

WYSIWYG. Kent u deze uitdrukking nog uit de begintijd van de homecomputer? Het betekent ‘what you see is what you get’. Wat je op het computerscherm ziet wordt ook uitgeprint. Dus wat je ziet bestaat ook, zou je kunnen zeggen.

Maar geldt ook het omgekeerde: what you don’t see is what you don’t get? Neen, dat maakt wetenschap aannemelijk. Niet alleen de 6 zintuigen van de mens bewijzen dat ‘iets’ bestaat, maar juist onderzoek en sluitende redenering maken het bestaan aannemelijk. Van oneindige universa in de snaartheorie tot een meervoudigepersoonlijkheidsstoornis van de mens. We noemen dit wetenschap. Soms wordt de redenering te dol en noemen we dit fictie, science fiction. Maar wanneer gaat wetenschap over in fictie? Of wanneer wordt wetenschap ontmaskerd als fictie? Dat is leuk te weten. Daarom hier een verzameling websites over wetenschap. Oordeel zelf!

WYSIWYG. Remember this expression from the early days of the home computer? It means ‘what you see is what you get’. What you see on the computer screen is also printed out. So what you see also exists, you could say.

But the reverse also applies: what you don’t see is what you don’t get? No, that makes science plausible. Not only the 6 senses of man prove that ‘something’ exists, but proper research and conclusive reasoning make its existence plausible. From infinite universes in string theory to a multiple personality disorder of humans. We call this science. Sometimes the reasoning gets too crazy and we call this fiction, science fiction. But when does science turn into fiction? Or when will science be exposed as fiction? That’s nice to know. That’s why here’s a collection of websites about science. Judge yourself!

😁😁😁

Koninklijke maatschappij voor Natuurkunde

https://natuurwetenschappen-diligentia.nl/

Een serie wetenschappelijke lezingen over actuele ontwikkelingen in de natuurkunde en aan de natuurkunde gerelateerde onderwerpen verzorgd door de Koninklijke maatschappij voor Natuurkunde. Dit alles in het beroemde Diligentia in Den Haag. Voor iedereen die de noten van het muziekstuk niet kan lezen, maar wel ontvankelijk is voor de schoonheid van de melodie.

A series of scientific lectures on current developments in physics and physics-related topics delivered by the Royal Society for Physics. All this in the famous Diligentia in The Hague. For anyone who cannot read the notes of the piece of music, but who is receptive to the beauty of the melody.

🤣🤣🤣

Spinoza te Paard

https://www.youtube.com/watch?v=auqG3X-2GmU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA75EBEA9F269981D

Een serie van 31 lezingen in het Paard van Troje in Den Haag in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over top wetenschappers die de Nederlandse Nobelprijs voor de wetenschap hebben gekregen: de Spinozaprijs. De serie is beëindigd. Een kijk en luister spektakel gepresenteerd door Chris van ‘t Hof waard om als naslagwerk te bekijken. Ricky Turpijn stelt wel eens een vraag …

A series of 31 lectures in the Paard van Troje in The Hague in collaboration with the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) about top scientists who have been awarded the Dutch Nobel Prize in science: the Spinoza Prize. The series has ended. A viewing and listening spectacle presented by Chris van ’t Hof worth viewing as a reference work. Ricky Turpijn sometimes asks a question…

😎😎😎

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

https://www.nwo.nl/over-nwo

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur.

The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) annually invests almost 1 billion euros in curiosity-driven research, research aimed at societal challenges and in research infrastructure.

😜😜😜

Hacktalk

https://hacktalk.nl/

Een serie bijeenkomsten met white-hat hackers. Over responsible disclosure en alles wat je wilt weten over hacken. Verzorgd door Chris van ’t Hof (zie ook Spinoza te paard)

A series of meetings with white-hat hackers. About responsible disclosure and everything you want to know about hacking. Provided by Chris van ’t Hof (see also Spinoza te paard)

😉😉😉

Scientas

https://scientias.nl/over-scientias-nl/

Een populair-wetenschappelijke nieuwssite

A popular science news site

😂😂😂

Wetenschapsagenda

https://wetenschapsagenda.nl/

Fundamentele wetenschap. De zoektocht naar het onbekende. Wetenschappers, universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven hebben samen met maatschappelijke organisaties de Nationale Wetenschapsagenda bepaald; thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op moet gaan richten.

 Fundamental science. The search for the unknown. Scientists, universities, colleges and the business community have determined the National Science Agenda together with civil society organisations; themes that science should focus on in the coming years

😊😊😊

Wetenschapscafé Rotterdam

https://www.eur.nl/onderzoek/wetenschapscafe-rotterdam

Stand-up wetenschap in de kroeg. Kom luisteren en meepraten! Maak op een informele en ontspannen manier kennis met (bio) wetenschap. Wetenschap is er voor iedereen!

Stand-up science in the pub. Come listen and join the conversation! Get acquainted with (bio) science in an informal and relaxed way. Science is for everyone!

😃😃😃

Bulletin of the Atomic Scientists

https://thebulletin.org/

https://thebulletin.org/doomsday-clock/

Het Bulletin voorziet het publiek, beleidsmakers en wetenschappers van de informatie die nodig is om door mensen veroorzaakte bedreigingen voor ons bestaan ​​te verminderen. Inclusief de beroemde ‘Doomsday Clock’

The Bulletin equips the public, policymakers, and scientists with the information needed to reduce man-made threats to our existence. Including the famous ‘Doomsday Clock’

😆😆😆

New Scientist

https://www.newscientist.nl/nieuws/

New Scientist is hét wetenschapsplatform vol ideeën die de wereld veranderen. We haken aan op de belangrijkste doorbraken uit het hart van de wetenschap. Van brein tot byte, van supernova tot supercomputer, bij New Scientist houden we u up-to-date met de belangrijkste ontwikkelingen.

New Scientist is the science platform full of ideas that change the world. We link up with the most important breakthroughs from the heart of science. From brain to byte, from supernova to supercomputer, at New Scientist we keep you up-to-date with the most important developments.

🤔🤔🤔

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *