De thrillerachtige oneliner ‘Cicero had een tong als een zwaard’ zou het goed doen als titel van een boek over de slangenkuil van de politieke arena in het oude Rome. Leanne Jansen Oudheidkundige deed een promotieonderzoek naar Cicero’s optreden in het vroege Romeinse keizerrijk bezien vanuit de ogen van drie latere Romeinse historici (NRC 28/3/2022). Is haar conclusie over de gezichtspunten van deze historici niet een waarschuwing voor alle politici met een scherpe tong?

The thriller-like one-liner “Cicero had a tongue like a sword” would do well as the title of a book about the snake pit of the political arena in ancient Rome. Leanne Jansen Antiquarian did a doctoral research into Cicero’s performance in the early Roman Empire viewed from the perspective of three later Roman historians (NRC 28/3/2022). Isn’t her conclusion about the views of these historians a warning to all sharp-tongued politicians?

Volgens Leanne Jansen vonden deze Romeinse historici namelijk, dat de eloquent sprekende Cicero zijn retorisch talent te veel inzette om zichzelf te promoten. Cicero had een tong als een zwaard en schiep er groot genoegen in om zijn tegenstanders op een grappige manier te vernederen. Die hebben hem – letterlijk – de kop gekost inclusief het vastnagelen van zijn tong. Zo hevig voelde de vernedering.

According to Leanne Jansen, these Roman historians believed that the eloquent-speaking Cicero used his rhetorical talent too much to promote himself. Cicero had a tongue like a sword and took great pleasure in humorously humiliating his opponents. They cost him – literally – his head, including nailing his tongue. That’s how intense the humiliation felt.

Jammer, dat Leanne Jansen geen poging doet een zeker verband te leggen met de actualiteit. Daarmee zou zij een hart onder de riem steken bij alle gymnasium docenten om zich niet voor hun vak te schamen (NRC 19/2/22 gymnasium schaamte). Doorgetrokken naar de actualiteit moet het advies aan de eloquent sprekende, mediagenieke en strijdbare president Zelenski van Oekraïne zijn om op te passen zijn tegenspeler verbaal zo te vernederen, dat deze geen compromis meer kán sluiten. Om het lot van Cicero niet te delen.

It is a pity that Leanne Jansen makes no attempt to establish a certain connection with current events. With this she would encourage all gymnasium teachers not to be ashamed of their profession (NRC 19/2/22 gymnasium shame). Extended to current events, the advice to the eloquently speaking, mediagenic and combative President Zelensky of Ukraine should be to be careful of verbally humiliating his opponent so that he can no longer compromise. Not to share the fate of Cicero.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *