Citaat Stephen King: “Friends don’t spy; true friendship is about privacy, too”

Taxlive 16/11/2023 VNVandaag 16/11/2023
Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2023 (publicatie 10-11-2023) 21/931 t/m 21/934 ECLI:NL:GHARL:2023:9250

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2023:9250

Samenvatting

X handelt als eenmanszaak in telefoons en computercomponenten. De inspecteur legt BTW-naheffingsaanslagen op over meerdere tijdvakken binnen 2010 tot en met 2015 op grond van een onderzoek naar BTW-carrouselfraude. De inspecteur levert bij het hof geanonimiseerde stukken aan. Het hof merkt dit aan als een verzoek tot toepassing van de geheimhoudingsprocedure, waarbij X geen kennis mag nemen van bepaalde passages waarin onder andere persoonsgegevens en buitenlandse controlestrategieën zijn opgenomen. In geschil is of de inspecteur een deel van deze passages alsnog moet prijsgeven.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen gewichtige redenen bestaan voor verzoek tot beperkt kennisnemen van de door de inspecteur geanonimiseerde informatie. Het recht op privacy weegt minder zwaar dan de openbaarheid welke ambtenaren betrokken zijn geweest bij het opstellen van de stukken. Ook maakt de inspecteur onvoldoende duidelijk wat de invloed van bepaalde afgedekte delen zou zijn op de controlestrategie in het buitenland. Het verzoek tot beperkte kennisneming is uitsluitend gegrond voor het deel waarover partijen al overeenstemming hadden bereikt.

De aanvang van de procedure voor de geheimhoudingskamer hieronder is opmerkelijk. In het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de Rechtbank in een BTW-carrousel fraude constateert het Hof, dat de Inspecteur geanonimiseerde stukken heeft verstrekt aan de Rechtbank. Het Hof vat dit op als een impliciet verzoek om de geheimhoudingsprocedure ex art 8:29 Awb, toe te passen. Het beroep op geheimhouding door de inspecteur van enkele op de zaak betrekking hebbende stukken heeft de rechtbank bij de negatieve toetsing van opgewekt vertrouwen gehonoreerd. Het betrof een aantal stukken, waarin namen, telefoon- en faxgegevensnummers, e-mailadressen van ambtenaren en/of bedragen zijn zwart gemaakt. Gezien de bewoordingen van het Hof heeft de inspecteur in het incidentele beroep niet uit zichzelf beroep gedaan op geheimhouding. Wat zou kunnen betekenen, dat het hoger beroepschrift van belanghebbende daar ook niet op gericht was. Immers, dan zou de inspecteur het niet alleen gelaten hebben bij een incidenteel beroep. Art 8.29 AWB lijkt niet van openbare orde. Is de rechter buiten de rechtsstrijd van partijen getreden?

Hoe het ook zij, de inspecteur gaat erin mee.

Verrassend komt het Hof – anders dan de Rechtbank – tot de conclusie, dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt, dat er gewichtige redenen zijn voor beperkte kennisneming van deze gegevens. Mede ook, omdat niet is gesteld door de inspecteur, dat bekendmaking van de persoonsgegevens van de betreffende ambtenaren aan belanghebbende voor de ambtenaren “in enigerlei mate” gevaar zou kunnen opleveren. Geen gewichtige redenen, dan komt het Hof ook niet toe aan een belangenafweging in de zin van art 8.29, lid 3 AWB.

Opmerkelijk is, dat het Hof in de uitspraak (ro 4.8) verwijst naar een ander Hof. Die op het verzoek van de inspecteur om beperkt kennis te nemen van persoonsgegevens van ambtenaren (in verband met mogelijk dreigend gevaar vanwege betrokkenheid bij een FSV registratie) deels negatief heeft geoordeeld. Een gewichtige reden voor beperkte kennisneming ontbrak daarom. Aldus op basis van jurisprudentie van de CrvB. Ons Hof brengt dit aspect van gevaar nu zelfstandig in. De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht (art 1 AVG). Nu lijkt het erop, dat de privacy van ambtenaren slechts gerespecteerd mag worden als er ´in enigerlei mate´ gevaar dreigt. Dat volgt namelijk uit het feit, dat de inspecteur een wettelijke verplichting heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen (art 8.42 AWB). Dat betekent dus, dat in het gros van de gevallen de privacy van ambtenaren niet wordt beschermd.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *