Should stray cats be banned now?

U kent ze wel de kattenfilmpjes op internet. Deze pluizige bollen zijn graag geziene gastjes op hilarische filmpjes. Maar hun vertederende gedrag verhult niet, dat het gewoon roofdieren zijn, die hun instinct niet hebben verloren. Het instinct om te jagen en te doden. Mijn eigen kat is daar een voorbeeld van. Waarschijnlijk gedumpt trof ik plots deze kleine poes stilletjes gelegen onder het struikgewas in het bos. Tot zij gewend raakte aan de bakjes voer en melk die steeds dichter bij en in het huis werden gelegd. Uiteindelijk is zij gebleven. Ook indien ik voor langere tijd van huis afwezig was. Gedurende die afwezigheid heeft zij niet te klagen over de bakjes voer die voor haar klaarliggen. Maar desondanks trof ik vaak genoeg een dood zangvogeltje aan in de tuin. Ik heb deze jager nooit op heterdaad kunnen betrappen, maar vaak genoeg heb ik haar dreigende sluiphouding richting mijn gevederde vrienden in de tuin verstoord. Een tuin, die als voederplek dient voor kraaien, Vlaamse gaaien, spechten, roodborstjes, mezen, vinken en eekhoorns. Desondanks is die gevederde gemeenschap nooit weggebleven door de komst van de kat. Een kat die binnen niet te houden is, indien het kattenluik dicht is en die buiten direct meeloopt, indien ik naar binnen loop. Een gedrag, die zwaar beroep doet op mijn gevoel van genegenheid voor deze kleine rakker.

You know them the cat videos on the internet. These fluffy balls are welcome guests on hilarious movies. But their endearing behavior doesn’t hide the fact that they’re just predators that haven’t lost their instincts. The instinct to hunt and kill. My own cat is an example of this. Probably dumped I suddenly found this little cat lying quietly under the bushes in the forest. Until she got used to the bowls of food and milk that were placed closer and closer to and in the house. In the end she stayed. Even if I was away from home for a longer period of time. During that absence she has no complaints about the bowls of food that are waiting for her. Nevertheless, I often found a dead songbird in the garden. I’ve never been able to catch this hunter in the act, but often enough I’ve disturbed her menacing sneaking attitude toward my feathered friends in the yard. A garden that serves as a feeding place for crows, jays, woodpeckers, robins, tits, finches and squirrels. Nevertheless, that feathered community has never been left behind with the arrival of the cat. A cat that cannot be kept indoors if the cat flap is closed and that immediately follows outside if I walk in. A behavior that appeals heavily to my sense of affection for this little rascal.

Maar als liefhebber van de natuur bekruipt mij toch een onbehaaglijk gevoel net zoiets als het verschijnsel vliegschaamte. Onderzoekers van de Tilburg Universiteit zeggen, dat Nederlandse huiskatten jaarlijks zo’n 140 miljoen dieren doden. Twee derde van de slachtoffers wordt gemaakt door de 2,6 miljoen katten die als huisdier worden gehouden. De naar schatting miljoen verwilderde huiskatten doen de rest. Ik begrijp, dat de kat zorgt voor de moord op miljoenen vogels per jaar.

https://nos.nl/artikel/2312219-wie-zijn-kat-niet-aanlijnt-overtreedt-europese-regels

But as a lover of nature, an uneasy feeling comes over me, just like the phenomenon of flying shame. Researchers from Tilburg University say that Dutch domestic cats kill about 140 million animals every year. Two-thirds of the victims are caused by the 2.6 million cats that are kept as pets. The estimated million feral domestic cats do the rest. I understand that the cat kills millions of birds every year.

Het lijkt nodig, dat deze moordpartij moet stoppen. Maar hoe dan? Afschieten van de verwilderde kat heeft voor veel rumoer in het publieke debat gezorgd en heeft geen draagvlak gekregen. De onderzoekers uit Tilburg pleiten voor een verbod op loslopen van katten. Zij benaderen het probleem juridisch. Zoals juristen van de rechter gelijk hebben gekregen in het overtreden van de stikstofrichtlijn door de overheid. Zo verplicht de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn de overheid om bepaalde soorten en leefgebieden te beschermen. Dat betekent, dat ook mogelijke bedreigingen beperkt moeten worden. En een kat laten rondlopen is dus feitelijk verboden. Zij schatten een procedure bij de rechter kansrijk.

It seems necessary that this killing spree must stop. But how? Shooting the feral cat has caused a lot of noise in the public debate and has not gained support. The researchers from Tilburg are arguing for a ban on roaming cats. They approach the problem legally. As lawyers have been proved right by the court in the violation of the nitrogen directive by the government. For example, the European Birds and Habitats Directive obliges the government to protect certain species and habitats. This means that possible threats must also be limited. And letting a cat roam around is actually prohibited. They estimate that a procedure in the court is promising.

Maar uit onverdachte hoek wordt dit voorstel niet overgenomen. De Vogelbescherming ziet niets in zo’n verbod. Handhaven is onmogelijk. Zij geven het dringend advies de lieverd het liefst zo veel mogelijk binnen te houden. En als je jouw pluizenbol toch wel naar buiten laat: niet ’s nachts en niet in de buurt van kwetsbare natuur. Of om een boswachter te citeren: “Het jachtinstinct van de kat is natuurlijk, maar dat hij rondloopt in de Nederlandse natuur niet. Echte dierenliefhebbers zullen het daar mee eens zijn” En waarom zou de kat net zoals andere huisdieren niet geleerd kunnen worden aangelijnd te lopen? Dat heeft natuurlijk weer te maken met het gekoesterd beeld, dat wij van onze nationale pluizenbol hebben. De kat is lekker eigenzinnig, een symbool van vrijheid die het baasje allang heeft verloren.

But from an unsuspecting quarter, this proposal is not adopted. The Vogelbescherming sees nothing in such a ban. Maintenance is impossible. They give the urgent advice to keep the sweetheart inside as much as possible. And if you do leave your fluff outside: not at night and not near vulnerable nature. Or to quote a forester: “The cat’s hunting instinct is natural, but that it roams around in Dutch nature is not. Real animal lovers will agree.” And why should the cat, like other pets, not be taught to be kept on a leash? walk? This, of course, has to do with the cherished image we have of our national fluff ball. The cat is very headstrong, a symbol of freedom that its owner has long lost.

Maar de “katschaamte” heeft bij mij nog niet geleid tot het binnenhouden van de kat. Laat staan, de moeizame discussie die je dan moet voeren met je huisgenoot die daar volstrekt anders over denkt. Dit betekent, dat ik een goed excuus moet hebben om die pluizenbol binnen te houden. Dat moet dan maar de wetgever zijn, die loslopende katten verbiedt.

But the “cat shame” has not yet led to me keeping the cat inside. Let alone the difficult discussion you then have to have with your roommate who thinks completely differently about it. This means I have to have a good excuse to keep that fluff ball in. That must be the legislator, which forbids stray cats.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *