The absurd unbundling of the Tax and Customs Administration

De beschrijving van de ontvlechting van de Belastingdienst leest als een ingreep ĂĄ la Elon Musk in Twitter (NRC 10/12/2022 De ‘radicale oplossing’ die er van Wopke Hoekstra moest en zou komen). Het verschil is dat Musk dit vanuit een voor hem beproefde visie doet (eis van hard werken) met eigen geld en dat de toenmalige minister van FinanciĂ«n Wopke Hoekstra als door een wesp gestoken smijt met het geld van de belastingbetaler. Daadkracht, maar tegen het advies van de top van de Belastingdienst Ă©n haar ondernemingsraad in. De onderlinge versmelting is te groot om op korte termijn te ontvlechten. De huidige staatssecretaris Marnix van Rij neemt dezelfde daadkracht van de toenmalige minister van financiĂ«n nog niet over. De huidige minister Sigrid Kaag heeft wel wat andere zaken in haar agenda om zich met de kwestie te bemoeien. Daarom is de reactie van het ministerie zo mager en vaag, een mooie uitnodiging voor Kamervragen. Want heeft de huidige minister van financiĂ«n haar rol als kamerlid in het debat toen over de toeslagenaffaire vergeten? De gespeelde verontwaardiging over de gesloten structuur van de belastingdienst en met haar de rest van het parlement te eisen voor een andere, open communicatie met het parlement Ă©n de burger? De kans op zo’n Rutte-moment is wel groot, als je vaak in het torentje komt, zonder mondkapje. Ik kan niet wachten op de Kamervragen voor wat stevige antwoorden over die onzinnige ontvlechting van de Belastingdienst.

The description of the unbundling of the Tax and Customs Administration reads like an intervention Ă  la Elon Musk in Twitter (NRC 10/12/2022 The ‘radical solution’ that Wopke Hoekstra had to and would come up with). The difference is that Musk does this from a vision that has been tested for him (requirement of hard work) with his own money and that the then Minister of Finance Wopke Hoekstra throws the taxpayer’s money like a wasp stung. Decisiveness, but against the advice of the top of the Tax and Customs Administration and its works council. The mutual fusion is too great to unravel in the short term. The current State Secretary Marnix van Rij has not yet adopted the same decisiveness of the then Minister of Finance. The current minister Sigrid Kaag has some other things in her agenda to get involved in the matter. That is why the ministry’s response is so meager and vague, a nice invitation for parliamentary questions. Because did the current minister of finance forget her role as a member of parliament in the debate about the benefits affair? The mock indignation about the closed structure of the tax authorities and to demand with it the rest of parliament for a different, open communication with parliament and the citizen? The chance of such a Rutte moment is good, if you often come to the tower, without a face mask. I can’t wait for the parliamentary questions for some firm answers about that nonsensical unbundling of the Tax and Customs Administration.

Ricky Turpijn  

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *