Sweaty hands for a ‘dark unknown future’

Kent u dat? Angst? Gemma Venhuizen in haar column (NRC 18/8/21 Zand is makkelijker te bevatten dan politiek) kent u dat gevoel bij het zien van de beelden in Afghanistan. Zij heeft angst om zich écht te verplaatsen in de situatie, angst voor de machteloze knoop in haar maag. 
Angst? Waarvoor dan? Voor de dwang te moeten veranderen, te moeten aanpassen. Is het vreemd hieraan geen gehoor te willen geven? Stress overkomt je. Hoe langer de stress duurt hoe ongelukkiger je je voelt. Daar wil ik dus van af. Maar hoe?

Dan maar een gedachtespelletje. Het is 31/12/2049 en de gemiddelde CO2 uitstoot is verre van nihil. De gemiddelde temperatuur is 2 graden hoger dan het referentiejaar. Morgen moet de CO2 uitstoot per saldo nihil zijn. Het moordende water klotst tegen je achtertuin en de verzengende hitte dreigt het dak te verkruimelen. Ik moet nu echt wat doen. Anders is het over en uit. Badend in het zweet word ik wakker. 

Een ander gedachtespelletje dan maar. Nederland in coronatijd. Uiteengevallen in een stammenstrijd tussen 17 partijen in de arena van de Tweede Kamer. Uitersten staan tegenover elkaar. Over migratie en klimaat. Een kabinet van weerzin in de maak: het nieuwe leiderschap. Maar ook duizenden vluchtelingen bonkend op een gesloten poort. De poort van mijn achtertuin. De Talibanmilitie staat op het punt de trekkers van hun geschouderde Kalasjnikovs in te drukken. Ik moet nu echt wat doen. Anders is het over en uit. Badend in het zweet word ik wakker. De angst is er nog. 

Citaat Sir Winston Churchill: “If you’re going through hell, keep going”

Do you know that? Fear? Gemma Venhuizen in her column (NRC 18/8/21 Zand is easier to comprehend than politics) you know that feeling when you see the images in Afghanistan. She has a fear of really empathizing with the situation, fear of the powerless knot in her stomach. Fear? Then what for? For the compulsion to change, to adapt. Is it strange not to want to listen to this? Stress happens to you. The longer the stress lasts, the more unhappy you feel. So I want to get rid of that. But how?

Just a mind game. It is 31/12/2049 and the average CO2 emissions are far from nil. The average temperature is 2 degrees higher than the reference year. Tomorrow the CO2 emissions on balance should be nil. The murderous water laps against your backyard and the scorching heat threatens to crumble the roof. I really have to do something now. Otherwise it’s over and out. I wake up drenched in sweat.

Just another mind game. The Netherlands in corona time. Disintegrated in a tribal struggle between 17 parties in the de arena of the House of Representatives. Extremes are opposed to each other. About migration and climate. A cabinet of disgust in the making: the new leadership. But also thousands of refugees banging on a closed gate. The gate of my backyard. The Taliban militia are about to squeeze the triggers of their shouldered Kalashnikovs. I really have to do something now. Otherwise it’s over and out. I wake up drenched in sweat. The fear is still there.

Sir Winston Churchill quote: “If you’re going through hell, keep going”

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *