Hatred versus fear. The tragedy in the Gaza Strip

Citaat Friedrich Nietzsche: “Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat”

Quote Friedrich Nietzsche: “You don’t hate anyone as long as you still despise him, but only when you rate him equal or higher”

Haat tegenover angst. Dat kan je toch wel stellen (NRC 14/10/23 Een oorlog vol onmogelijke keuzes). Haat van Hamas als politiek orgaan van de Palestijnen in de Gazastrook, die tot doel heeft de staat Israël te vernietigen tegenover de angst van de soevereine staat Israël, die Hamas ziet als bedreiging van haar tot dan 75 jarige voortbestaan. Ik heb chat GPT gevraagd, wat je moet doen – als angst en haat tegenover elkaar staan – om de mensen weer bij elkaar te brengen. En dat in relatie tot het actuele conflict. Aan chatGPT kon niet worden ontlokt oplossingen te kiezen zoals het verdwijnen van één van de twee partijen. Dat zou namelijk ingaan tegen het streven naar vreedzame co-existentie en respect voor de mensenrechten. Maar het bleef verder steken in algemeenheden, waarvan deze wellicht het meest hoopgevende is: “Het Israëlisch-Palestijnse conflict is uitermate complex en diepgeworteld, en er zijn geen eenvoudige of onmiddellijke oplossingen voor. Er zijn echter historische voorbeelden van conflicten die, hoewel moeilijk, uiteindelijk zijn opgelost via diplomatie, dialoog en onderhandelingen”. Doorgevraagd naar die conflicten noemt chatGPT de Zuid-Afrikaanse apartheid (ontmanteld), Noord-Ierland (Goedevrijdagakkoord), Colombia (vredesakkoord FARC) en het conflict India/Pakistan (staakt-het-vuren Kasjmir). Hoewel massieve destructie aan beide zijden van de grens met de Gaza strook als een dreigende donkere wolk boven de partijen hangt, lijken diplomatie, dialoog en onderhandelingen toch de enige weg te zijn om uit dit langdurige conflict te komen. Maar eerst zal het nog vele levens kosten.

Hatred versus fear. You can say that (NRC 14/10/23 A war full of impossible choices). Hatred of Hamas as a political body of the Palestinians in the Gaza Strip, which aims to destroy the state of Israel, versus the fear of the sovereign state of Israel, which Hamas sees as a threat to its continued existence for 75 years. I asked chat GPT what you should do – when fear and hatred are opposed – to bring people together again. And that in relation to the current conflict. chatGPT could not be persuaded to choose solutions such as the disappearance of one of the two parties. That would go against the pursuit of peaceful coexistence and respect for human rights. But it continued to get stuck in generalities, of which this is perhaps the most hopeful: “The Israeli-Palestinian conflict is extremely complex and deep-rooted, and there are no simple or immediate solutions. However, there are historical examples of conflicts that, while difficult, ultimately resolved through diplomacy, dialogue and negotiations”. When asked about these conflicts, chatGPT mentions South African apartheid (dismantled), Northern Ireland (Good Friday Agreement), Colombia (FARC peace agreement) and the India/Pakistan conflict (Kashmir ceasefire). Although massive destruction hangs over the parties like a threatening dark cloud on both sides of the border with the Gaza Strip, diplomacy, dialogue and negotiations seem to be the only way out of this long-term conflict. But first it will cost many more lives.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *