Heerlijke serie artikelen over veranderende opvattingen over hygiëne gedurende de loop der jaren in de schoonspecial van NRC 15/1. Het is wel jammer, dat het niet duidelijk wordt (in ieder geval voor mij) of de huidige opvattingen aan correctie toe zijn of dat het een onomkeerbaar proces is geworden. Het wassen van de handen nu heeft als functie het coronavirus niet verder te verspreiden. Het zal toch niet de bedoeling zijn deze handeling achterwege te laten? En zo ja, wat is dan het alternatief om het virus niet mee te nemen met onze handen? Een concreet advies of een conclusie op basis van deze serie mis ik. Maar dat geeft de lezer ook de gelegenheid zelf te oordelen, natuurlijk.

Wonderful series of articles about changing views on hygiene over the years in the beauty special of NRC 15/1. It is a pity that it is not clear (at least to me) whether the current views need correction or whether it has become an irreversible process. Washing hands now has the function of not spreading the coronavirus further. Surely it wouldn’t be the intention to omit this action? And if so, what is the alternative not to carry the virus with our hands? I miss concrete advice or a conclusion based on this series. But that also gives the reader the opportunity to judge for themselves, of course.

Van de ecologische voetafdruk, die het douchen met zich meebrengt, ben ik geschrokken. De milieulast van al dat opgewarmde douchewater is ruim 200 kilo CO2 per persoon per jaar, lees ik. Voor 17 miljoen Nederlanders betekent dit 3,4 miljard kilo CO2 per jaar. Als iedereen dus de helft minder zou douchen, zou dit de kans op droge voeten voor onze (klein)kinderen vergroten. En zo gezond is zo vaak wassen dus ook niet. Overigens blijft het een heerlijke serie om in een warm bad uitgebreid te lezen.

I am shocked by the ecological footprint that showering entails. The environmental burden of all that heated shower water is more than 200 kilos of CO2 per person per year, I read. For 17 million Dutch people this means 3.4 billion kilos of CO2 per year. So if everyone showered half as much, this would increase the chance of dry feet for our (grand) children. And washing so often is not so healthy. Incidentally, it remains a wonderful series to read extensively in a warm bath.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *