Citaat JW von Goethe: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben”

Sinds 1 januari 2019 bevat afdeling 2.9a Vpb (art 15b t/m 15bc Vpb) een generieke renteaftrekbeperking in de vorm van een earningsstrippingmaatregel. Deze maatregel vloeit voort uit de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en is gericht op het voorkomen van winstverschuiving en grondslaguitholling door middel van rentebetalingen. Daarnaast wordt een meer gelijke fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen bij alle belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting nagestreefd. De earningsstrippingmaatregel brengt mee dat het saldo van de rentelasten en de rentebaten die in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst, niet aftrekbaar is voor zover dat saldo meer bedraagt dan 20% van de gecorrigeerde winst, of € 1 miljoen indien dit meer is dan 20% van de gecorrigeerde winst. Het percentage van 20% is van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Voor de boekjaren 2019 tot en met 2021 bedroeg het percentage 30%. De eerste ervaringen met de earningsstrippingmaatregel hebben geleid tot dit beleidsbesluit.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-31452.pdf

De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering (CTC) is verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering bij de toepassing van artikel 15b Vpb. Gevallen waarin een standpuntbepaling precedentwerking zou kunnen hebben, legt de inspecteur voor aan de CTC.

Het besluit behandelt een nadere omschrijving van en toelichting op de wettelijke begrippen, de bepaling van het saldo aan renten en de bepaling van de gecorrigeerde winst.
2. Nadere omschrijving van en toelichting op wettelijke begrippen
2.1 Saldo aan renten; rentelasten en rentebaten
2.1.1 Wettelijke rente
2.1.2 Sfeerovergang
2.2 Overeenkomst van geldlening of een daarmee vergelijkbare overeenkomst
2.2.1 Beoordelingskader van een ‘met een geldlening vergelijkbare overeenkomst’
2.2.2 Design, Build, Finance, Maintain and Operate-contract (DBFMO-contract)
2.2.3 Renteswapovereenkomsten
2.2.4 Securities lending
2.3 Wettelijke uitbreiding rentebegrip; kosten en resultaten ter zake van geldleningen
2.4 Wettelijke uitbreiding rentebegrip; rentelast maar geen rentebate
2.4.1 Boeterente
2.4.2 Garantstellingsvergoeding
3. Bepaling van het saldo aan renten
3.1 Goed koopmansgebruik
3.1.1 Samenhangende waardering
3.1.2 IFRS 16
4. Bepaling van de gecorrigeerde winst
4.1 Geactiveerde rente
4.1.1 Bijtellen negatief saldo aan renten
4.1.2 Afschrijving geactiveerde eenmalige financieringskosten en rente
4.2 Afschrijving en afwaardering
4.2.1 Afwaardering bedrijfsmiddelen; verkoop met een verlies
4.3 Verlengstukwinst

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *