He/she/them across the border. How sexist are languages ​​now?

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hij-zij-hen-over-de-grens/

In het Nederlands moet je altijd kiezen tussen ‘hij’ of ‘zij’. Lastig als je iemands gender niet weet, irrelevant vindt, of als je over een non-binair persoon praat. Hoe lossen andere talen dit op? Kun je zeggen dat de ene taal seksistischer is dan de andere?

In de Nederlandse taal staat het androcentrisme voorop: de man staat centraal. Een paar eenvoudige testvragen wijzen dat uit. Als we geen specifieke informatie hebben over gender, nemen we automatisch aan dat het wel om een man zal gaan. En zo krijgen mannen, vaak onbewust en onbedoeld, voorrang.

Sofie Decock, taalkundige aan de universiteit van Gent, vertelt erover in het artikel in Kennislink.”Seksisme in taal en in de maatschappij hangen niet een op een met elkaar samen, maar wederzijdse invloed is er wel. Dus verander je je taal, dan verander je de wereld. En andersom.” Aldus haar conclusie.

In Dutch you always have to choose between ‘he’ or ‘she’. Difficult if you don’t know someone’s gender, find it irrelevant, or if you are talking about a non-binary person. How do other languages ​​solve this? Can you say that one language is more sexist than another?

In the Dutch language, androcentrism is paramount: the man is central. A few simple test questions will show this. If we don’t have specific information about gender, we automatically assume it will be a man. And so men, often unconsciously and unintentionally, are given priority.

Sofie Decock, linguist at the University of Ghent, talks about it in the article in Kennislink. “Sexism in language and in society are not directly related, but there is a mutual influence. So you change your language, then change you the world. And vice versa.” Thus her conclusion.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *