Female Corps Members Are Now Angry Over Sexist Speeches

Het is toch ongelooflijk, wat daar ten tijde van nota bene een lustrumviering van het Amsterdamse studentencorps gebeurt (NRC 26/7/2022 Vrouwelijke leden corps boos over seksistische speeches). De denigrerende uitlatingen van 4 bestuursleden richting vrouwen in een kennelijk besloten sessie van alleen maar mannen. Niet in het openbaar, want dan zou de provocatie nog een bedoeling kunnen hebben. Namelijk een waarschuwing, dat dergelijke uitlatingen steevast tot grote afkeuring zou leiden en gevolgen zou hebben voor de toekomst van de vereniging en zeker repercussies voor de sprekers. Of nog heldhaftiger, de in de ogen van het corps overtrokken reactie van de ‘metoo’ beweging ter discussie stellen. Om daarmee tenminste een openbare discussie op gang te brengen. Extreem en had ook eerder en op een andere manier kunnen gebeuren, maar dan was er een begin van rechtvaardiging voor deze uitlatingen in een lustrumweek.

It is unbelievable what happens there at the time of a lustrum celebration of the Amsterdam student corps (NRC 26/7/2022 Female corps members angry about sexist speeches). The derogatory statements of 4 board members towards women in an apparently closed session of only men. Not in public, because then the provocation could still have a purpose. Namely a warning that such statements would invariably lead to great disapproval and would have consequences for the future of the association and certainly repercussions for the speakers. Or even more heroically, to question the reaction of the ‘metoo’ movement that, in the eyes of the corps, is exaggerated. At least to start a public discussion. Extreme and could have happened earlier and in a different way, but then there was a start of justification for these statements in a lustrum week.

Nee, de uitlatingen zijn juist niet in het openbaar gedaan. De ware aard van het corps komt tevoorschijn. Alsof de Ku Klux Klan een geheime ontmoeting heeft in een tijd, waarin excuses worden aangeboden voor het slavernijverleden. Machismo zit in het DNA van elke studentencorps, nationaal én internationaal. Ook vrouwen vinden dit aantrekkelijk en worden ook lid. Waarmee dus ook iets te zeggen valt over de invloedrijke families, die oververtegenwoordigd zijn in het corps. Maar wanneer machismo een grens overschrijdt naar misogynie, is dit voor vrouwen – terecht – onverteerbaar. Daar lijkt nu sprake van te zijn. Een deel van de aanwezige mannen heeft na ontdekking schuld bekend, omdat zij niet hebben geprotesteerd tegen het taalgebruik. Na ontdekking. Dat zijn dus dezelfde mannen, die straks grote ondernemingen zullen leiden: misplaatste loyaliteit. De kiem voor belastingschandalen is goed geconserveerd. Het reinigingsproces zou een proces van lange adem zijn. Hoezo? Een Indische manier om een kind te straffen voor zijn brutale woorden is het smeren van sambal op de lippen. Dat zal het kind geen tweede keer doen. Mogelijk, dat het corps nu een voorraad potjes sambal inslaat.

No, the statements were not made in public. The true nature of the corps emerges. As if the Ku Klux Klan is having a secret meeting at a time when apologies are being made for the slavery past. Machismo is in the DNA of every student corps, nationally and internationally. Women also find this attractive and become members. Which therefore also says something about the influential families, which are overrepresented in the corps. But when machismo crosses a line into misogyny, it is – rightly – unpalatable to women. That seems to be the case now. Some of the men present pleaded guilty after discovery, because they did not protest against the use of language. After discovery. So these are the same men who will soon lead large companies: misplaced loyalty. The seed for tax scandals is well preserved. The cleaning process would be a long one. How so? An Indian way of punishing a child for his rude words is to smear sambal on the lips. The kid won’t do that a second time. It is possible that the corps is now stocking up on jars of sambal.

Ricky Turpijn.

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *