The coalition agreement does have a strategy for defense

Christ Klep en Rein Berk (NRC 25/12/21) uiten hun kritiek op het nieuwe regeerakkoord op het punt van defensie. Meer geld voor hetzelfde is hun oordeel.  “Beter is het dat een nieuwe defensienota heldere militair-politieke keuzes maakt en zo richting geeft, in elk geval voor de komende vijf tot tien jaar.” Aldus het duo. Echte strategen aan het woord.

Maar volgens mij een onmogelijke opdracht op nationaal niveau in te vullen. Ingemetseld binnen de Navo als klein land en inzetbaar voor VN taken heeft Nederland zich vastgezet voor een takenpakket die alle kanten op kan. Slechts op dat hogere niveau kan Nederland meedenken met het maken van “heldere militair-politieke keuzes”. Overigens doet de verzuchting van Klep en Berk het kabinet iets tekort, omdat vorig jaar wel degelijk in haar defensievisie een stip op de horizon is gezet om de krijgsmacht in 2035 op te schalen naar een organisatie “die kleinschalig en specialistisch, maar ook in groter verband samen met anderen kan optreden”. Toegegeven, in die visie is ook gevraagd keuzen voor de toekomst te maken.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/defensievisie-2035-een-nieuw-profiel-voor-defensie.

De strijdkrachten zijn ondertussen al jaren ingeroosterd met 1 schrijnend gegeven: zwaar achterstallig onderhoud. Laten we daar eerst de focus op richten. Het geld is nu als stromend water beschikbaar. Logisch om dat geld voor het achterstallig onderhoud te claimen en dus meer geld te vragen voor hetzelfde. Dat is de strategie noodzakelijk voor nu.

Christ Klep and Rein Berk (NRC 25/12/21) express their criticism of the new coalition agreement with regard to defence. More money for the same is their verdict. “It is better that a new defense memorandum makes clear military-political choices and thus provides direction, at least for the next five to ten years.” According to the duo. Real strategists speaking.

But I think it is an impossible task to fulfill at a national level. Embedded within NATO as a small country and deployable for UN tasks, the Netherlands has committed itself to a range of tasks that can go in all directions. Only at that higher level can the Netherlands contribute ideas in making “clear military-political choices”. Incidentally, Klep and Berk’s lament does the cabinet a little short, because last year a dot was put on the horizon in its defense vision to scale up the armed forces in 2035 to an organization “that is small-scale and specialist, but also in a larger context.” can act together with others”. Admittedly, that vision also asks to make choices for the future.

The armed forces have been scheduled for years with 1 poignant fact: heavy overdue maintenance. Let’s focus on that first. The money is now available as running water. It makes sense to claim that money for the overdue maintenance and therefore ask more money for the same. That is the strategy necessary for now.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *