Niet tegengesproken door een democratisch gekozen parlement heeft Poetin de belofte van een nucleaire winter gedaan nu hij de inzet ziet van het wapen van de economische malaise door het Westen. Hij weet namelijk dat economische destructie het enige middel is dat hem kan stoppen. Maar een autocraat vaart op zijn eigen kompas. Dat kompas kan dolgedraaid zijn. Een overwinning krijgt dan meerdere gezichten afhankelijk van de richting van het gevecht. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog strekte het tot eer van de Japanse soldaten om strijd te leveren tot de dood erop volgt. Ook als de strijd zelfmoord is. Een strijd met alleen verliezers is een overwinning voor de zelfmoordenaar. Een nucleaire winter voor iedereen kan voor de autocraat Poetin te verkiezen zijn boven een economische afgang. Dat is doodeng.

Not contradicted by a democratically elected parliament, Putin has made the promise of a nuclear winter as he sees the weapon of economic malaise deployed by the West. He knows that economic destruction is the only means that can stop him. But an autocrat sails on his own compass. That compass may have gone mad. A victory then takes on multiple faces depending on the direction of the fight. At the end of World War II, it was to the credit of the Japanese soldiers to fight to the death. Even if the battle is suicide. A battle with only losers is a victory for the suicide bomber. For the autocrat Putin, a nuclear winter for all may be preferable to an economic collapse. That’s deadly.

Het nucleaire dreigement van Poetin kan andere kernmogendheden niet met rust laten. Zowel autocratische als democratische mogendheden met ballistische raketten moeten bezorgd zijn. India, Israël, ja zelfs Iran en China kunnen niet toezien, dat een fall-out ook hun regio’s zal treffen. Wellicht met tegenzin zal China Poetin vragen haar 1,3 mrd bewoners met rust te laten. Dat betekent de nucleaire optie als blaffende hond te gebruiken, maar wel één met een muilkorf om.

Putin’s nuclear threat cannot leave other nuclear powers alone. Both autocratic and democratic powers with ballistic missiles should be concerned. India, Israel, yes even Iran and China cannot afford to let a fallout hit their regions. Perhaps reluctantly, China will ask Putin to leave its 1.3 billion residents alone. That means using the nuclear option as a barking dog, but one with a muzzle on.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *