Is there an institutional bias of Europe now?

Het net van de financiĂ«le terrorismebestrijding wordt steeds breder uitgegooid, merken islamitische organisaties (NRC 3/8/2022 terrorismefinanciering). De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) in art 1f verplicht de overheid een tweejaarlijks verslag te doen van de “geĂŻdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme”. In 2019 was het laatste rapport daarover.

https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/250

The net of financial counterterrorism is being thrown out wider and wider, Islamic organizations note (NRC 3/8/2022 terrorist financing). The Wwft (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act) in Article 1f obliges the government to submit a biennial report of the “identified, analyzed and assessed national risks of money laundering and terrorist financing”. The last report on this was in 2019.

Beroepsgroepen hebben op grond van deze wet de verplichting ongebruikelijke financiĂ«le transacties te signaleren. In het verslag staat, dat van alle terrorisme dreigingen de focus is gericht op jihadisch terrorisme. Hoewel een eenduidig profiel van de jihadist of de uitreiziger volgens de AIVD niet is te maken, zijn verhoudingsgewijs veel Nederlandse jihadisten van Marokkaanse afkomst. Ook de meerderheid van de Nederlandse uitreizigers is van Marokkaanse afkomst. Bij de demografische kenmerken van Nederland kwam naar voren dat Marokkanen een van de grootste migrantengroepen van Nederland vormen. Aldus de AIVD. Daarbij zou de grootste dreiging lopen via de ‘verwerving en/of financiering via stichtingen of andere rechtsvormen (charitatief, religieus, educatief) in Nederland’. Dan is het toch niet zo verwonderlijk, dat banken hun inspanningen richten op het onderzoeken van een combinatie van deze twee factoren onder hun klantenbestand. Zeker met in het achterhoofd de megaboete eerder opgelegd aan ING. Met vanzelfsprekend het gevaar, dat zij langs de grenzen van etnisch profileren lopen en waarschijnlijk erover heen.

Under this Act, professional groups have the obligation to report unusual financial transactions. The report states that of all terrorism threats, the focus is on jihadist terrorism. Although an unambiguous profile of the jihadist or the traveler cannot be made according to the AIVD, relatively many Dutch jihadists are of Moroccan descent. The majority of Dutch travelers are also of Moroccan descent. The demographic characteristics of the Netherlands showed that Moroccans form one of the largest migrant groups in the Netherlands. According to the AIVD. The greatest threat would be via ‘acquisition and/or financing via foundations or other legal forms (charitable, religious, educational) in the Netherlands’. Then it is hardly surprising that banks focus their efforts on examining a combination of these two factors among their customer base. Especially with the mega fine previously imposed on ING in mind. With, of course, the danger that they walk along the boundaries of ethnic profiling and probably over it.

In dit geval is het niet het Nederlandse parlement, die harde toeslagenwetgeving heeft ingevoerd. Maar Europa, die via haar richtlijnen (onderhand alweer de vijfde) een harde wet tegen witwassen en terrorismefinanciering in Nederland laat implementeren. Nu gaat het niet slechts om de overheid als uitvoeringsinstantie. Maar het gehele maatschappelijke domein speelt daarin mee. Is het dan wachten op de eerste klachten, niet over vooringenomenheid van de Nederlandse overheid, maar nu van de Europese wetgever?

In this case, it is not the Dutch parliament that has introduced hard allowance legislation. But Europe, which has implemented a hard law against money laundering and terrorist financing in the Netherlands through its guidelines (now already the fifth). Now it is not just about the government as an implementing body. But the entire social domain plays a part in this. Is it then waiting for the first complaints, not about bias from the Dutch government, but now from the European legislator?

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *