Is ‘juice’ really journalism according to the judge?

‘Juice’ is pers. Logisch, juice is geperste sap. Gekheid. Wat heeft de voorzieningenrechter nu eigenlijk gezegd in de zaak van ‘juicer’ Yvonne Coldeweijer (NRC 23/5/22)? Precies wat de Europese rechter eerder heeft gezegd. De verontwaardiging bij journalisten is gespeeld. Deze uitspraak toont juist waardering voor de journalistiek.

Juice’ is press. Logically, juice is squeezed juice. madness. What did the preliminary relief judge actually say in the case of ‘juicer’ Yvonne Coldeweijer (NRC 23/5/22)? Exactly what the European judge has said before. The outrage among journalists has been played out. This statement shows appreciation for journalism.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:2347&showbutton=true&keyword=vlogger

Roddels zijn “journalistieke activiteiten, als die bekendmaking van informatie, meningen of ideeën aan het publiek ten doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben”. Aldus de Europese rechter (ro 61).

Gossip is “journalistic activity, the purpose of which is the disclosure of information, opinions or ideas to the public, regardless of the medium of transmission. These activities are not restricted to media companies and may be for profit”. According to the European court (para. 61).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0073

Er staat niet dat een maatschappelijke discussie het doel moet zijn. Afgezet tegen de definitie is Yvonne Coldeweijer een journalist. De uitkomst kan de journalistieke wereld niet bevreemden. Daar hoort op grond van jurisprudentie ook bronbescherming bij. Maar als journalist moet je je wel aan minimumregels houden. Dus ook een ‘juicer’. Dat is de winst in deze ‘juicy case’. Er moet een begin van een aannemelijk verhaal zijn. ‘Hear-say’ alleen is niet voldoende. De rechter waardeert hiermee het beroep van journalist, die daar blij om kan zijn. ‘Journalist’ Yvonne Coldeweijer lacht als een boerin met kiespijn nu haar verdienmodel wordt ingeperkt.

It does not say that a social discussion should be the goal. Set against the definition, Yvonne Coldeweijer is a journalist. The outcome should not surprise the journalistic world. Based on case law, this also includes source protection. But as a journalist you have to adhere to minimum rules. So also a ‘juicer’. That is the profit in this ‘juicy case’. There must be a beginning of a plausible story. Hear-say alone is not enough. The judge hereby values ​​the profession of journalist, who can be happy about that. ‘Journalist’ Yvonne Coldeweijer laughs like a farmer’s wife with a toothache now that her business model is being curtailed.

Ricky Turpijn

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *